ادغام معنایی فرهنگی در استراتژی های کاهش خطر به سوی موفقیت های پروژه های بزرگ

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Cultural-sense makingProject risk Social responsibilities
کلمات کلیدی :
ساختن احساسات فرهنگی، ریسک پروژه، مسئولیت اجتماعی
عنوان فارسی :

ادغام معنایی فرهنگی در استراتژی های کاهش خطر به سوی موفقیت های پروژه های بزرگ

عنوان انگلیسی :

Cultural sense-making integration into risk mitigation strategies towards megaproject success

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303866
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Cultural-sense makingProject risk Social responsibilities

کلمات کلیدی : ساختن احساسات فرهنگی، ریسک پروژه، مسئولیت اجتماعی

عنوان فارسی : ادغام معنایی فرهنگی در استراتژی های کاهش خطر به سوی موفقیت های پروژه های بزرگ

عنوان انگلیسی : Cultural sense-making integration into risk mitigation strategies towards megaproject success

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303866چکیده انگلیسی
Megaprojects have been described as extremely large-scale infrastructure projects typically costing over $1 billion (Brookes, 2015). They are complex, take many years to develop and involve a multiplicity of stakeholders (public and private) to effect the proposed transformational benefits which impact millions of people (Flyberg, 2014). The nature of megaprojects depending on their management have either positive or negative impact on stakeholders and strongly influence megaproject success within the context of the iron triangle (cost, quality & time) (Atkinson, 1999). Consequently, social responsibility initiatives to better manage stakeholder risk and support successful execution of projects are often deployed. However, such initiatives often backfire and further challenge project delivery resulting in stereotyping and utilization of one size fits all approaches.This paper explores the implementation of megaprojects and their risk associated with social responsibilities (SR) in megaprojects through the lens of cultural sense-making. The paper propositions that a requisite understanding of the socio-cultural context of stakeholders through sense-making can act as a lever in stereotyping reduction thus improving risk management associated with megaproject success. The paper applies a problematization (Alvesson and Sandberg, 2011) perspective challenging underlying assumptions regarding existing risk management approaches in megaproject management and closely examining existing gaps as it relates to successful implementation.

چکیده فارسی
پروژه های بزرگ مگابه عنوان پروژه های زیربنایی بسیار بزرگ در نظر گرفته شده است که به طور معمول بیش از یک میلیارد دلار هزینه می کنند (بروکس ، 2015 ). آنها پیچیده هستند، سالها طول می کشد تا تعدادی از ذینفعان (عمومی و خصوصی) را درگیر کنند تا مزایای تغییر پذیری پیشنهادی که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهند، تاثیر بگذارد (فلایبرگ ، 2014). ماهیت مگاپروژه ها بسته به مدیریت آنها تاثیر مثبت یا منفی بر ذینفعان دارد و به شدت بر موفقیت های منافع پروژه در محدوده مثلث آهنین (هزینه، کیفیت و زمان) تاثیر می گذارد (آتکینسون، 1999). در نتیجه، ابتکارات مسئولیت اجتماعی برای مدیریت بهتر مخاطبان و حمایت از اجرای موفق پروژه ها اغلب مستقر می شود. با این حال، چنین ابتکاراتی اغلب به عقب رانده می شوند و بیشتر پویایی پروژه را تحریک می کنند و نتیجه کلی و استفاده از یک اندازه متناسب با همه رویکردها است. در این مقاله، اجرای مفهوم پروژه و ریسک آن در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی (SR) در پروژه های مگا از دیدگاه حساسیت فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. گزاره های مقاله ای که درک لازم از چارچوب اجتماعی-فرهنگی ذینفعان از طریق ساختن حس می تواند به عنوان یک اهرم در کاهش کلیشه ها عمل کند و به این ترتیب بهبود مدیریت ریسک همراه با موفقیت سازگار با محیط زیست را افزایش می دهد. در مقاله، مسئله سازي (الوسون و سندبرگ ، 2011) چشم انداز چالش انگيزي هاي اساسي را در رابطه با رويكردهاي مديريت ريسك موجود در مديريت پروژه مگاارائه مي دهد و از بررسي فاصله هاي موجود در رابطه با پياده سازي موفق استفاده مي كند.

موضوعات مقاله