کاهش بی ثباتی فرهنگی از طریق تجربیات به دست آمده در بازار داخلی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inward joint venture experience Cultural cluster Boundary conditions Knowledge transfer
کلمات کلیدی :
تجربه سرمایه گذاری مشترک داخلی، گروه فرهنگی، شرایط مرزی، انتقال دانش
عنوان فارسی :

کاهش بی ثباتی فرهنگی از طریق تجربیات به دست آمده در بازار داخلی

عنوان انگلیسی :

Reducing cultural uncertainty through experience gained in the domestic market

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951614000492
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2014.06.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inward joint venture experience Cultural cluster Boundary conditions Knowledge transfer

کلمات کلیدی : تجربه سرمایه گذاری مشترک داخلی، گروه فرهنگی، شرایط مرزی، انتقال دانش

عنوان فارسی : کاهش بی ثباتی فرهنگی از طریق تجربیات به دست آمده در بازار داخلی

عنوان انگلیسی : Reducing cultural uncertainty through experience gained in the domestic market

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951614000492چکیده انگلیسی
This paper addresses one of the major debates in the international strategy literature: whether the transfer of experiential knowledge is bound within the cultural boundary of a firm's home country. We argue that some experienced firms can transfer experiential knowledge gained in their domestic market or foreign market to the focal host country in their initial investment. Drawing on the organizational learning literature, this study proposes the boundary conditions under which multinational corporations (MNCs) with experiential knowledge gained in their domestic markets through joint ventures with foreign partners benefit in their initial entry into the host country. The results provide support for the hypotheses, and according to the empirical analysis, MNCs’ cross-border joint-venture experience gained in the domestic market can facilitate their expansion into host countries culturally similar to foreign partners’ originating countries by reducing cultural uncertainty perceived in the focal host country with respect to doing business in general.

چکیده فارسی
این مقاله به یکی از بحث های عمده دربررسی استراتژی بین المللی اشاره می کند: آیا انتقال دانش تجربی در مرز فرهنگی کشور اصلی شرکت محدود می شود. ما استدلال می کنیم که برخی از شرکت های با تجربه می توانند دانش تجربی کسب شده در بازار داخلی و یا بازار خارجی خود را به کشور اصلی میزبان در سرمایه گذاری اولیه خود انتقال دهند. با توجه به مزالعات یادگیری سازمانی، این مطالعه شرایط مرزی را مطرح می کند که شرکت های چند ملیتی (MNCs) با دانش تجربی در بازارهای داخلی خود از طریق سرمایه گذاری مشترک با شرکای خارجی در ورود اولیه خود به کشور میزبان به نفع خود کسب می کنند. نتایج حاکی از حمایت از فرضیه ها است و با توجه به تحلیلی تجربی، تجارب مشترک مشترکین MNCs در بازار داخلی می تواند گسترش خود را به کشورهای میزبان از لحاظ فرهنگی شبیه به کشور های مبداء کشورهای خارجی با کاهش ناکامی فرهنگی که در کشور میزبان کانونی در رابطه با تجارت به طور کلی انجام دهند .

موضوعات مقاله