ارزش‌های فرهنگی ، هوش عاطفی و شیوه‌های کنترل تعارض : یک مطالعه جهانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
140
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Conflict handling styles Culture Cultural value dimensions Emotional intelligence
کلمات کلیدی :
روش‌های کنترل تعارض،فرهنگ ،ابعاد ارزش فرهنگی،هوش عاطفی
عنوان فارسی :

ارزش‌های فرهنگی ، هوش عاطفی و شیوه‌های کنترل تعارض : یک مطالعه جهانی

عنوان انگلیسی :

Cultural values, emotional intelligence, and conflict handling styles: A global study

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616300074
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.02.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 140

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Conflict handling styles Culture Cultural value dimensions Emotional intelligence

کلمات کلیدی : روش‌های کنترل تعارض،فرهنگ ،ابعاد ارزش فرهنگی،هوش عاطفی

عنوان فارسی : ارزش‌های فرهنگی ، هوش عاطفی و شیوه‌های کنترل تعارض : یک مطالعه جهانی

عنوان انگلیسی : Cultural values, emotional intelligence, and conflict handling styles: A global study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616300074چکیده انگلیسی
While previous research has identified cultural values and emotional intelligence as central determinants of conflict handling styles, little is known about the mechanism through which cultural values impact individuals’ preferences for specific conflict handling styles. Based on a multinational dataset including 1527 individuals from ten different cultural clusters, the current study aims to integrate these two literature streams by examining the influence of cultural values on conflict handling styles through emotional intelligence. The results of structural equation modeling and mediation analysis show that in particular uncertainty avoidance and long-term orientation influence preferences for the conflict handling styles of compromising, obliging, and integrating through emotional intelligence. Furthermore, we find that collectivism has a direct negative effect on the preference for a dominating style and that power distance has a direct positive effect on the preference for an avoiding and a dominating style. Our study contributes to a more comprehensive and more integrative understanding of earlier research on the role of culture and emotional intelligence in conflict handling.

چکیده فارسی
در حالی که تحقیقات قبلی ارزش های فرهنگی و هوش هیجانی را به عنوان عوامل تعیین کننده اصلی سبک های درگیری در اختیار دارد، در مورد مکانیزمی که از طریق آن ارزش های فرهنگی بر خصوصیات افراد برای سبک های برخورد ویژه ای نشان می دهد، شناخته شده است. بر اساس یک مجموعه داده های چند ملیتی از جمله 1527 نفر از 10 خوشه فرهنگی مختلف، مطالعه حاضر با هدف بررسی ادغام این دو جریان پژوهشی با بررسی تأثیر ارزش های فرهنگی بر سبک های مدیریت تعارض از طریق هوش هیجانی انجام شده است. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل میانجیگری نشان می دهد که به ویژه عدم اجتناب از عدم اطمینان و جهت گیری بلند مدت، ترجیحات سبک های مبارزه با تعارض، سازش و تطبیق از طریق هوش هیجانی را تحت تأثیر قرار می دهند. علاوه بر این، متوجه می شویم که جمع گرایی یک تاثیر منفی مستقیم بر ترجیح سبک و قدرت دارد و فاصله قدرت تاثیر مثبت مستقیم بر ترجیح سبک اجتناب و غالب دارد. مطالعه ما به درک جامع تر و یکپارچه تر از تحقیقات قبلی در مورد نقش فرهنگ و هوش هیجانی در برخورد با تعارض کمک می کند.

موضوعات مقاله