گرایش های فعلی توسعه خدمات مدیریت منابع انسانی

Elsevier تومان 16,000
سال انتشار :
2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
16
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
human resources the service of human resources management efficiency factors changes development.
کلمات کلیدی :
منابع انسانی، خدمات مدیریت منابع انسانی، عوامل بازدهی، تغییرات توسعه.
عنوان فارسی :

گرایش های فعلی توسعه خدمات مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی :

Current tendencies of the development of service of human resources management

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051210
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.072
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 16

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : human resources the service of human resources management efficiency factors changes development.

کلمات کلیدی : منابع انسانی، خدمات مدیریت منابع انسانی، عوامل بازدهی، تغییرات توسعه.

عنوان فارسی : گرایش های فعلی توسعه خدمات مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی : Current tendencies of the development of service of human resources management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814051210چکیده انگلیسی
The service of management of human resources is capable to exert influence on increase of results of the organization activity. Thus efficiency of functioning of service of human resources management depends to a large extent on the accuracy of creation of its organizational structure. The conducted researches allowed to reveal the main tendencies that characterize the development of service of human resources management in the conditions of modern economic practice, especially including, at the Russian enterprises. It also defined the factors that have essential impact on structure of functional divisions and their priorities in service of human resources management in the modern organization.

چکیده فارسی
خدمات مدیریت منابع انسانی قادر به تأثیرگذاری بر افزایش نتایج فعالیت سازمان می باشد. بنابراين، بهره وري عملکرد خدمات مديريت منابع انساني تا حد زيادي بستگي به دقت ايجاد ساختار سازماني آن دارد. تحقيقات انجام شده به منظور ترسيم گرايشات اصلي که مشخصه توسعه خدمات مديريت منابع انساني در شرايط کنش اقتصادي مدرن، به ويژه از جمله در شرکت هاي روسيه است، را نشان مي دهد. همچنین عوامل موثر بر ساختار بخش های عملکردی و اولویت های آنها در مدیریت منابع انسانی در سازمان مدرن را تعیین می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 16,000