مشارکت مشتری، ایجاد ارزش و وفاداری مشتری – یک مورد سیستم آنلاین خطوط هوایی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
35
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Self-service technology Co-created values Customer participation Customer satisfaction Customer loyalty Airline
کلمات کلیدی :
تکنولوژی خودپرداز، ارزش های همکاری شده،مشارکت مشتری،رضایت مشتری،وفاداری مشتری، خطوط هوایی،
عنوان فارسی :

مشارکت مشتری، ایجاد ارزش و وفاداری مشتری - یک مورد سیستم آنلاین خطوط هوایی

عنوان انگلیسی :

Customer participation, value co-creation and customer loyalty – A case of airline online check-in system

ژورنال :
Computers in Human Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302758
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 35

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Self-service technology Co-created values Customer participation Customer satisfaction Customer loyalty Airline

کلمات کلیدی : تکنولوژی خودپرداز، ارزش های همکاری شده،مشارکت مشتری،رضایت مشتری،وفاداری مشتری، خطوط هوایی،

عنوان فارسی : مشارکت مشتری، ایجاد ارزش و وفاداری مشتری - یک مورد سیستم آنلاین خطوط هوایی

عنوان انگلیسی : Customer participation, value co-creation and customer loyalty – A case of airline online check-in system

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302758چکیده انگلیسی
Information communication technologies and self-service technologies, such as self-check-in kiosks or online check-in systems, are widely used in the air transport industry. This study proposes a conceptual model to investigate the relationships among customer participation, co-created values and customer loyalty in an air transport context, and empirically tests the model by using questionnaire survey data collected from Taiwanese airline passengers. In particular, three perceived values (i.e. enjoyment value, economic value and relational value) are specified to represent the passengers' co-created values. The empirical results support the following hypotheses. Customer participation in using an online check-in system is positively related to all three values, which further lead to satisfaction with respect to the system. System satisfaction is also related to satisfaction with respect to the company, and both system satisfaction and company satisfaction have positive effects on customer loyalty.

چکیده فارسی
فن آوری های ارتباطات اطلاعاتی و فن آوری های خود پرداز مانند کیوسک های خودپرداز یا سیستم های آنلاین ثبت نام، به طور گسترده در صنعت حمل و نقل هوایی استفاده می شود. این مطالعه یک مدل مفهومی را برای بررسی روابط بین مشارکت مشتری، ارزش های هماهنگ شده و وفاداری مشتری در یک زمینه حمل و نقل هوایی پیشنهاد می دهد، و به طور تجربی مدل را با استفاده از داده های بررسی پرسشنامه جمع آوری شده از مسافران هواپیمایی تایوان آزمایش می کند. به طور خاص، سه ارزش درک شده (به عنوان مثال ارزش لذت، ارزش اقتصادی و ارزش ارتباطی) مشخص شده اند تا ارزش های مشترک ایجاد شده توسط مسافر را نشان دهند. نتایج تجربی از فرضیه های زیر پشتیبانی می کند. مشارکت مشتری در استفاده از یک سیستم چک کردن آنلاین به طور کامل با تمام سه ارزش مرتبط است که بیشتر منجر به رضایت نسبت به سیستم می شود. رضایتمندی سیستم همچنین با رضایت نسبت به شرکت ارتباط دارد و هر دو رضایت سیستم و رضایت شرکت تأثیر مثبت بر وفاداری مشتری دارد.

موضوعات مقاله