پیش بینی ارزش مشتری، نوآوری محصول و ارزش عمر مشتری: نقش تعدیل کننده استراتژی تبلیغاتی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
45
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Customer value anticipation Product innovativeness Customer lifetime value Customer equity Advertising appeals
کلمات کلیدی :
پیش بینی ارزش مشتری، نوآوری محصولات،ارزش عمر مشتری،حقوق مشتری،درخواست تبلیغاتی.
عنوان فارسی :

پیش بینی ارزش مشتری، نوآوری محصول و ارزش عمر مشتری: نقش تعدیل کننده استراتژی تبلیغاتی

عنوان انگلیسی :

Customer value anticipation, product innovativeness, and customer lifetime value: The moderating role of advertising strategy

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316300923
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.09.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 45

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Customer value anticipation Product innovativeness Customer lifetime value Customer equity Advertising appeals

کلمات کلیدی : پیش بینی ارزش مشتری، نوآوری محصولات،ارزش عمر مشتری،حقوق مشتری،درخواست تبلیغاتی.

عنوان فارسی : پیش بینی ارزش مشتری، نوآوری محصول و ارزش عمر مشتری: نقش تعدیل کننده استراتژی تبلیغاتی

عنوان انگلیسی : Customer value anticipation, product innovativeness, and customer lifetime value: The moderating role of advertising strategy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316300923چکیده انگلیسی
Customers are regarded as the key intangible assets of a firm. Therefore, it is necessary for firms to have the capability to anticipate customer value. The study investigates the relationships among customer value anticipation, product innovativeness, and customer lifetime value from the customer's perspective. Empirical evidence from 178 MBA students shows that customer perceived customer value anticipation can significantly influence product innovativeness and the relationship is partially mediated by product innovativeness. In addition, both functional and emotional advertising are found to play a moderating role in the relationship between product innovativeness and customer lifetime value. The paper concludes with a discussion of the theoretical and managerial implications of the empirical study.

چکیده فارسی
مشتریان به عنوان مهمترین دارایی های نامشهود یک شرکت در نظر گرفته می شوند. بنابراين لازم است شركتها بتوانند قابليت پیش بینی ارزش مشتری را داشته باشند.این مطالعه به بررسی روابط بین ارزش مشتری پیش بینی، نوآوری محصول، و ارزش طول عمر مشتری از منظر مشتری می پردازد. شواهد تجربی از 178 دانشجوی MBA نشان می دهد که درک پیش بینی ارزش مشتری می تواند به طور قابل توجهی بر نوآوری محصول تاثیر گذارد و رابطه را تا حدی توسط نوآوری محصول تعدیل می شود. علاوه بر این، هر دو تبلیغات کاربردی و عاطفی نقش مهمی را در رابطه بین نوآوری محصول و ارزش عمر مشتری بازی می کنند. این مقاله با بحث درباره مفاهیم نظری و مدیریتی مطالعه تجربی به پایان می رسد.

موضوعات مقاله