ارزیابی ارزش مشتری برای ارائه دهندگان خدمات مخصوص: یک مطالعه تجربی از دیدگاه شرکت های باربری در تایوان

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Customer value Express service provider Fuzzy MCDM
کلمات کلیدی :
ارزش خدمات مشتری ارائه دهنده خدمات اکسپرس Fuzzy MCDM
عنوان فارسی :

ارزیابی ارزش مشتری برای ارائه دهندگان خدمات مخصوص: یک مطالعه تجربی از دیدگاه شرکت های باربری در تایوان

عنوان انگلیسی :

Assessing customer value for express service providers: An empirical study from shippers’ perspective in Taiwan

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715300910
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2016.06.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Customer value Express service provider Fuzzy MCDM

کلمات کلیدی : ارزش خدمات مشتری ارائه دهنده خدمات اکسپرس Fuzzy MCDM

عنوان فارسی : ارزیابی ارزش مشتری برای ارائه دهندگان خدمات مخصوص: یک مطالعه تجربی از دیدگاه شرکت های باربری در تایوان

عنوان انگلیسی : Assessing customer value for express service providers: An empirical study from shippers’ perspective in Taiwan

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715300910چکیده انگلیسی
Customer value is an important factor to evaluate the competitive strength for an international express service provider. It is also a key criterion to choose an express service. Hence, the main purpose of this paper was to develop a fuzzy multiple criteria decision-making (MCDM) model to assess the customer value for three express service providers in Taiwan based on the shippers’ perspective. Firstly we employed some concepts of fuzzy set theory to develop a fuzzy MCDM model. Subsequently, a hierarchical structure was constructed with four criteria, twenty sub-criteria and three alternatives (i.e. UPS, FedEx and DHL). Then, this paper conducts an empirical study by means of a survey from the viewpoints of shippers in Taiwan. Finally, the results of this study showed that: (1) the ‘time’ aspect is the most important criterion affecting the customer service based on the viewpoints of exporters and importers in Taiwan; (2) the top six key factors affecting customer value for express service providers are ‘land time between house and airport at both ends,’ ‘administrative processing time,’ ‘pick-up and haul time in warehouse,’ ‘level of accuracy,’ ‘level of safety,’ and ‘rapid turnover,’ respectively; (3) FedEx offers the best customer value in Taiwan based on the proposed fuzzy MCDM model. Furthermore, some discussions are provided for express service companies. The main contribution of this paper is to provide a practical survey for business application on customer value of express service providers.

چکیده فارسی
ارزش مشتری یک عامل مهم برای ارزیابی توان رقابتی یک ارائه دهنده خدمات بین المللی مخصوص است. این یک معیار کلیدی برای انتخاب سرویس مخصوص است. از این رو، هدف اصلی این مقاله، توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (MCDM)برای ارزیابی ارزش مشتری برای سه ارائه دهنده سرویس اکسپرس در تایوان بر اساس دیدگاه های شرکتهای باربری است. اول ما برخی مفاهیم نظریه مجموعه فازی را برای توسعه مدل MCDM فازی استفاده کردیم. در ادامه، ساختار سلسله مراتبی با چهار معیار، بیست زیر معیار و سه جایگزین (به عنوان مثال UPS،FedEx و DHL) ساخته شد. سپس این مقاله یک مطالعه تجربی را از طریق نظر سنجی از نظر شرکتهای باربری در تایوان انجام داد. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد : (1) جنبه "زمان" بر اساس دیدگاه صادرکنندگان و واردکنندگان در تایوان، مهمترین معیار برای تأمین خدمات مشتری است؛ (2) شش شروط اصلی تأثیرگذار بر ارزش مشتری برای ارائه دهندگان خدمات مخصوص به ترتیب عبارتند از : "زمان رسیدن بین خانه و فرودگاه در هر دو انتها" 'زمان پردازش اداری' "زمان برداشت و بارگیری در انبار" ، 'سطح دقت،' "سطح ایمنی" و 'گردش سریع' ؛(3)FedEx بهترین ارزش مشتری را در تایوان بر اساس مدل MCDM فازی پیشنهاد شده ارائه می دهد. علاوه بر این، برخی از بحث ها برای شرکت های سرویس اکسپرس ارائه شده است. مشارکت اصلی این مقاله، ارائه یک نظرسنجی عملی برای کاربرد تجاری بر ارزش مشتری ارائه دهندگان خدمات اکسپرس است.

موضوعات مقاله