قسمت تاریک ISO 14001: رفتار محیطی نمادین

Elsevier تومان 27,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Symbolic environmental behavior ISO 14001 Environmental performance Logistic binary regression
کلمات کلیدی :
رفتار زیست محیطی نمادین، ISO 14001، عملکرد محیطی، رگرسیون باینری لجستیک
عنوان فارسی :

قسمت تاریک ISO 14001: رفتار محیطی نمادین

عنوان انگلیسی :

The dark side of ISO 14001: The symbolic environmental behavior

ژورنال :
European Research on Management and Business Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300286
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.09.002
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Symbolic environmental behavior ISO 14001 Environmental performance Logistic binary regression

کلمات کلیدی : رفتار زیست محیطی نمادین، ISO 14001، عملکرد محیطی، رگرسیون باینری لجستیک

عنوان فارسی : قسمت تاریک ISO 14001: رفتار محیطی نمادین

عنوان انگلیسی : The dark side of ISO 14001: The symbolic environmental behavior

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300286چکیده انگلیسی
Some of the academic research on ISO 14001 has focused on analyzing the benefits of its adoption. However, this international standard has also received some criticism, particularly in respect of the adoption of ISO 14001 when not accompanied by significant improvements in environmental performance. This study analyzes the relationship between the symbolic environmental behavior and the adoption of ISO 14001. In so doing, it uses binary logistic regression to analyze an international sample of 1961 manufacturing facilities that each employs more than 50 people. The results indicate that the higher the symbolic environmental performance of the firm, the greater the probability of adopting ISO 14001.

چکیده فارسی
برخی از تحقیقات علمی در مورد ایزو 14001 بر تجزیه و تحلیل مزایای استفاده از آن متمرکز شده است. با این حال، این استاندارد بین المللی نیز برخی انتقادات را به خصوص در مورد پذیرش ISO 14001 دریافت کرده است که با پیشرفت قابل توجهی در عملکرد زیست محیطی همراه نیست. این مطالعه رابطه بین رفتار محیطی نمادین و پذیرش ISO 14001 را بررسی می کند. در این راستا از رگرسیون لجستیک باینری برای تجزیه و تحلیل نمونه بین المللی از تاسیسات تولید سال 1961 که هر یک بیش از 50 نفر را استخدام می کند، استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بالاتر از عملکرد محیطی نمادین شرکت، احتمال پذیرش ISO 14001 بیشتر است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 27,000