شش دهه تحقیق مدیریت پروژه: گرایش های موضوعی و فرصت های آینده

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
188
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project Management Research trends Literature review
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، روند تحقیق، بررسی پژوهش
عنوان فارسی :

شش دهه تحقیق مدیریت پروژه: گرایش های موضوعی و فرصت های آینده

عنوان انگلیسی :

Six decades of project management research: Thematic trends and future opportunities

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631630045X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.06.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 188

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project Management Research trends Literature review

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، روند تحقیق، بررسی پژوهش

عنوان فارسی : شش دهه تحقیق مدیریت پروژه: گرایش های موضوعی و فرصت های آینده

عنوان انگلیسی : Six decades of project management research: Thematic trends and future opportunities

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631630045Xچکیده انگلیسی
Project management as a discipline possesses a rich body of literature characterized by early determinism and later expansion to broader contexts aided by paradigmatic, thematic, and methodological diversity. The dynamic nature of research entails many parallel streams of enquiry under differing perspectives without convergence to parsimonious theories. We argue that an integrated view of project management research in terms of its thematic evolution and trends is necessary for an understanding of future directions. Our study fills this gap by tracing the evolution of themes in project management research, trends, and future opportunities through a systematic review of literature. We find the research to be dominated by empirical and deterministic perspectives while non-deterministic research enquiry remains weak and sporadic. We contend that stronger focus on non-deterministic perspective and a methodological convergence is necessary for the research to meaningfully advance towards theory building, and discuss potential avenues for further research.

چکیده فارسی
مدیریت پروژه به عنوان یک نظم و انضباط دارای یک مجموعه غنی از مطالعات است که با تعارض زود هنگام و گسترش بعد به زمینه های وسیع تر با تنوع پارادایم، موضوعی و متدولوژیکی کمک می کند. ماهیت پویا تحقیق، مستلزم بسیاری از جریان های موازی تحقیق در دیدگاه های مختلف است بدون همگرایی با نظریه های پارسیمون است . ما استدلال می کنیم که یک دیدگاه یکپارچه از تحقیقات مدیریت پروژه با توجه به تکامل موضوعی و روند آن برای درک مسیرهای آینده ضروری است. مطالعه ما این خلا را با ردیابی تکامل تم در تحقیقات مدیریت پروژه، روند و فرصت های آینده از طریق بررسی سیستماتیک پوهش پر می کند. ما این تحقیق را با دیدگاه های تجربی و جبرگرایی تحت سلطه قرار می دهیم در حالی که بررسی تحقیقاتی غیر قطعی همچنان ضعیف و پراکنده است. ما معتقدیم که تمرکز بیشتر بر دیدگاه غیر قطعی و یک همگرایی روش شناختی برای تحقیق به منظور پیشرفت معناداری در جهت تئوری ساختن و بحث در مورد راه های بالقوه برای تحقیقات بیشتر ضروری است.

موضوعات مقاله