واضح کردن تجزیه و تحلیل داده‌های کلان برای هوش تجاری از طریق دیدگاه بازاریابی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Big data analytics Business intelligence Marketing intelligence Marketing mix Survey versus log data
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، هوش کسب و کار، هوش بازاریابی، ترکیب بازاریابی، بررسی در مقابل داده های صورت عملیات
عنوان فارسی :

واضح کردن تجزیه و تحلیل داده‌های کلان برای هوش تجاری از طریق دیدگاه بازاریابی

عنوان انگلیسی :

Demystifying Big Data Analytics for Business Intelligence Through the Lens of Marketing Mix

ژورنال :
Big Data Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000155
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.bdr.2015.02.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Big data analytics Business intelligence Marketing intelligence Marketing mix Survey versus log data

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، هوش کسب و کار، هوش بازاریابی، ترکیب بازاریابی، بررسی در مقابل داده های صورت عملیات

عنوان فارسی : واضح کردن تجزیه و تحلیل داده‌های کلان برای هوش تجاری از طریق دیدگاه بازاریابی

عنوان انگلیسی : Demystifying Big Data Analytics for Business Intelligence Through the Lens of Marketing Mix

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000155چکیده انگلیسی
Big data analytics have been embraced as a disruptive technology that will reshape business intelligence, which is a domain that relies on data analytics to gain business insights for better decision-making. Rooted in the recent literature, we investigate the landscape of big data analytics through the lens of a marketing mix framework in this paper. We identify the data sources, methods, and applications related to five important marketing perspectives, namely people, product, place, price, and promotion, that lay the foundation for marketing intelligence. We then discuss several challenging research issues and future directions of research in big data analytics and marketing related business intelligence in general.

چکیده فارسی
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ به عنوان یک تکنولوژی مخرب که هوش تجاری را تغییر می دهد، دامنه ای است که به تجزیه و تحلیل داده ها متکی است تا بینش کسب و کار را برای تصمیم گیری بهتر به دست آورد. ریشه در مطالعه اخیر، ما چشم انداز تجزیه و تحلیل داده های بزرگ را از طریق دیدگاه یک چارچوب ترکیبی بازاریابی در این مقاله بررسی میشود . ما منابع داده ها، روش ها و برنامه های مربوط به پنج دیدگاه مهم بازاریابی یعنی افراد، محصول، مکان، قیمت و ارتقاء را شناسایی می کنیم که پایه ای برای هوش بازاریابی فراهم می کند. سپس ما چندین مسئله تحقیق و تحقیق را در زمینه تحلیل های داده های بزرگ و هوش تجاری بازاریابی به طور کلی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

موضوعات مقاله