طراحی یک زنجیره تامین پایدار دریایی: روش ترکیبی QFD-ANP

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Maritime Supply chain Sustainability Maritime Shipping Quality Function Deployment (QFD) Analytical Network Process (ANP)
کلمات کلیدی :
دریایی، زنجیره تامین، حمل و نقل دریایی پایدار، استقرار عملکرد کیفیت (QFD)، فرایند شبکه تحلیلی (ANP)
عنوان فارسی :

طراحی یک زنجیره تامین پایدار دریایی: روش ترکیبی QFD-ANP

عنوان انگلیسی :

Designing a sustainable maritime supply chain: A hybrid QFD–ANP approach

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514001707
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Maritime Supply chain Sustainability Maritime Shipping Quality Function Deployment (QFD) Analytical Network Process (ANP)

کلمات کلیدی : دریایی، زنجیره تامین، حمل و نقل دریایی پایدار، استقرار عملکرد کیفیت (QFD)، فرایند شبکه تحلیلی (ANP)

عنوان فارسی : طراحی یک زنجیره تامین پایدار دریایی: روش ترکیبی QFD-ANP

عنوان انگلیسی : Designing a sustainable maritime supply chain: A hybrid QFD–ANP approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554514001707چکیده انگلیسی
This study aims to design a sustainable maritime supply chain by taking customer requirements as the focus. This is achieved by an analytical approach combining Quality Function Deployment (QFD) and Analytical Network Process (ANP) for guiding shipping companies’ design. An analysis of a major container shipping line is conducted to illustrate and validate the approach. The four main customer requirements are: (1) Cost and Price Competitive, (2) Pollution Reduction, (3) Efficient Use of Fuel and Resources, and (4) Health, Safety, and Security. The Use of Green Design Ships, Engines and Machinery is found to be the most important design requirement.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه طراحی زنجیره تامین پایدار دریایی با توجه به نیاز مشتری به عنوان تمرکز است. این امر با استفاده از رویکرد تحلیلی که شامل تخصیص عملکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP) برای هدایت طراحی شرکت های حمل و نقل است، به دست می آید. تجزیه و تحلیل یک خط حمل و نقل عمده کانتینری برای نشان دادن و اعتبار این روش انجام شده است. چهار الزام اصلی مشتری عبارتند از: (1) هزینه و قیمت رقابتی؛ (2) کاهش آلودگی؛ (3) استفاده موثر از سوخت و منابع؛ و (4) بهداشت، ایمنی و امنیت. استفاده از طرح های طراحی سبز، موتورها و ماشین آلات، مهمترین نیاز طراحی است.

موضوعات مقاله