ایجاد درک بهتر از پیچیدگی وفاداری بازدید کننده به پارک ملی کریجینی، استرالیا غربی

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Advocacy Behavioural intention Donating money Loyalty Park Volunteering
کلمات کلیدی :
دفاع از خود، قصد رفتاری، اهدا پول، وفاداری، پارک، داوطلب شدن
عنوان فارسی :

ایجاد درک بهتر از پیچیدگی وفاداری بازدید کننده به پارک ملی کریجینی، استرالیا غربی

عنوان انگلیسی :

Developing a better understanding of the complexities of visitor loyalty to Karijini National Park, Western Australia

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300596
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.03.012
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Advocacy Behavioural intention Donating money Loyalty Park Volunteering

کلمات کلیدی : دفاع از خود، قصد رفتاری، اهدا پول، وفاداری، پارک، داوطلب شدن

عنوان فارسی : ایجاد درک بهتر از پیچیدگی وفاداری بازدید کننده به پارک ملی کریجینی، استرالیا غربی

عنوان انگلیسی : Developing a better understanding of the complexities of visitor loyalty to Karijini National Park, Western Australia

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300596چکیده انگلیسی
Visitor loyalty is essential for the future of parks; however our knowledge of it is poor and confounded by conceptualisation and measurement issues with loyalty often considered a single construct. Furthermore, previous research has focussed on loyalty to a single destination rather than loyalty to a park system. This paper analyses the loyalty intentions of visitors to Karijini National Park, Western Australia. Relationships between loyalty measures to this park and to parks generally are explored. Rather than a single construct, loyalty was evidenced by three dimensions within an increasing hierarchy of effort – a) visiting another park, b) referring and recommending, and c) advocating, paying, volunteering, and visiting again. Visitors who wanted access to friendly, helpful rangers were more likely to undertake loyalty behaviours requiring greater effort. Further refining loyalty's multiple dimensions is an important focus for future research complemented by recent efforts to match loyalty measures with actual visiting behaviour.

چکیده فارسی
وفاداری بازدید کننده برای آینده پارک ها ضروری است؛ با این وجود دانش ما در مورد مفهوم سازی و مسائل اندازه گیری با وفاداری ضعیف است و اغلب به عنوان یک ساختار در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، تحقیقات قبلی بر وفاداری به یک مقصد تنها به وفاداری به یک سیستم پارک متمرکز شده است. این مقاله اهداف وفاداری بازدیدکنندگان پارک ملی کرجینی استرالیا را بررسی می کند. رابطه بین وفاداری به این پارک و پارکها به طور کلی بررسی شده است. به جای یک ساختار واحد، وفاداری به سه بعد در یک سلسله مراتب تلاش افزایش یافت: a) بازدید از یک پارک دیگر، b) ارجاع و توصیه، و c) دفاع، پرداخت، مشارکت داوطلبانه و دوباره بازدید. بازدیدکنندگان که خواستار دسترسی به رنجرزهای دوستانه و مفید بودند بیشتر به رفتارهای وفاداری نیاز داشتند که نیاز به تلاش بیشتر داشتند. ابعاد متعدد وفاداری پالایش بیشتر تمرکز اصلی برای تحقیقات آینده است که با تلاش های اخیر برای تطبیق وفاداری با رفتار واقعی بازدید می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000