ایجاد یک مفهوم برای حسابرسی خارجی از خطرات روانی اجتماعی در سیستم های مدیریت ایمنی شغلی و ایمنی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Evidence OHS management system standards PAS 1010 Qualitative methods Realistic evaluation Wicked problems
کلمات کلیدی :
شواهد، سیستم مدیریت OHS،استانداردهای PAS 1010،روش های کیفی،ارزیابی واقع بینانه،مشکلاتهولناک
عنوان فارسی :

ایجاد یک مفهوم برای حسابرسی خارجی از خطرات روانی اجتماعی در سیستم های مدیریت ایمنی شغلی و ایمنی

عنوان انگلیسی :

Developing a concept for external audits of psychosocial risks in certified occupational health and safety management systems

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516305690
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.11.023
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Evidence OHS management system standards PAS 1010 Qualitative methods Realistic evaluation Wicked problems

کلمات کلیدی : شواهد، سیستم مدیریت OHS،استانداردهای PAS 1010،روش های کیفی،ارزیابی واقع بینانه،مشکلاتهولناک

عنوان فارسی : ایجاد یک مفهوم برای حسابرسی خارجی از خطرات روانی اجتماعی در سیستم های مدیریت ایمنی شغلی و ایمنی

عنوان انگلیسی : Developing a concept for external audits of psychosocial risks in certified occupational health and safety management systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516305690چکیده انگلیسی
Psychosocial risks are closely related to work organization, management and organizational context. Therefore, the nature of psychosocial risks is complex and differs from more traditional OHS risks. The OHSAS 18001 standard explicitly claims to deal with all OHS risks, including psychosocial risks, and the audit is a key element in OHS management systems. However, the literature indicates that audits of psychosocial risk management are difficult and multifaceted, and the available practice excludes psychosocial risks from audits. Based on an analysis of the literature and available methodological approaches, we propose a new conceptual model for audits of psychosocial risk management. The model is grounded in the British “Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace” (BSI, 2011), which has recently been developed to remedy the shortcomings of the OHSAS standard. The model builds on an interpretation of audit evidence that includes an integration of general scientific knowledge regarding psychosocial risks with local contextual knowledge. A key tool for the application of the integration is realistic evaluation, which provides the opportunity to assess the link between psychosocial risk management measures and expected outcomes. Another important tool is the qualitative interview, which is the primary method for data collection. The concept has important implications for the dominant audit practice and auditor competencies. It leads to an expanded knowledge base and a broader concept of audit evidence that further presupposes considerable auditor resources, and changes the required knowledge base and skills of auditors.

چکیده فارسی
خطرات روانی اجتماعی به طور نزدیک به سازمان کار، مدیریت و زمینه سازمانی است. بنابراین، ماهیت خطرات روانشناختی پیچیده و متفاوت از خطرات سنتی OHS است. استاندارد OHSAS 18001 به صراحت ادعا می کند که تمام خطرات بهداشت و درمان را شامل می شود، از جمله خطرات روانی و اجتماعی، و ممیزی یک عنصر کلیدی در سیستم های مدیریت بهداشت است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که ممیزی های مدیریت ریسک روان شناختی دشوار و چند وجهی است و عمل در دسترس، خطرات روانی اجتماعی از حسابرسی را شامل نمی شود. بر اساس تجزیه و تحلیل مطالعات و رویکردهای روش شناسی موجود، ما یک مدل مفهومی جدید برای ممیزی های مدیریت ریسک روان شناختی ارائه می دهیم. این مدل در انگلستان "راهنمایی در مدیریت خطرات روانشناختی در محل کار" (BSI، 2011)، که اخیرا برای رفع معایب استاندارد OHSAS طراحی شده است، مبتنی است. این مدل بر مبنای تفسیری از شواهد حسابرسی که شامل ادغام دانش عمومی علمی در مورد خطرات روانشناختی با دانش متنی محلی است، ایجاد می کند. یک ابزار کلیدی برای استفاده از ادغام ارزیابی واقع بینانه است که فرصتی برای ارزیابی ارتباط بین اقدامات مدیریت ریسک روانشناختی و نتایج مورد انتظار را فراهم می آورد. یکی دیگر از ابزار مهم، مصاحبه کیفی است که روش اولیه برای جمع آوری داده ها است. این مفهوم دارای اهمیت زیادی برای عملکرد ممیزی غالب و صلاحیت حسابرسان است. این امر به یک پایگاه اطلاعاتی گسترده و یک مفهوم گسترده تر از شواهد حسابرسی منجر می شود که بیشتر منابع حسابرس قابل توجهی را پیش بینی می کند و پایگاه دانش و مهارت های مورد نیاز حسابرسان را تغییر می دهد.

موضوعات مقاله