ایجاد چارچوب رویکرد کنترل فرآیند آماری در مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Control charts Earned value management/earned schedule Evaluation framework Simulation
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، نمودارهای کنترل، مدیریت ارزش درامد کسب شده/ درآمد، چارچوب ارزیابی، شبیه سازی
عنوان فارسی :

ایجاد چارچوب رویکرد کنترل فرآیند آماری در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

Developing a framework for statistical process control approaches in project management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631500068X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.03.014
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Control charts Earned value management/earned schedule Evaluation framework Simulation

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، نمودارهای کنترل، مدیریت ارزش درامد کسب شده/ درآمد، چارچوب ارزیابی، شبیه سازی

عنوان فارسی : ایجاد چارچوب رویکرد کنترل فرآیند آماری در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : Developing a framework for statistical process control approaches in project management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631500068Xچکیده انگلیسی
Different statistical process control (SPC) approaches were proposed over the years for project management using earned value management/earned schedule. A detailed examination of these approaches has led us to express a need for a unified framework in which to test and compare them. The main drivers for this need were the lack of a formal definition for a state of control, the unavailability of a benchmark dataset, the absence of measures to quantify the SPC performance and the lack of consensus on how to overcome and test the normality assumption. In this paper, we present such a framework that combines a classification from empirical data, a known project dataset, a sound simulation model and two quantitative measures for project control efficiency. Four SPC approaches from prior literature have been implemented and an exhaustive experiment was set up to compare and to discuss their value for the project management practice.

چکیده فارسی
روشهای مختلف کنترل فرآیند آماری (SPC) در طول سالها برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت ارزش درامد کسب شده/ برنامه به دست آمده پیشنهاد شده است. بررسی دقیق این رویکردها باعث شده که ما نیاز به یک چارچوب یکپارچه برای تست و مقایسه آنها داشته باشیم. پیشگامان اصلی این نیاز عدم یک تعریف رسمی برای وضعیت کنترل، عدم دسترسی یک مجموعه داده های معیار، عدم وجود اقدامات برای اندازه گیری عملکرد SPC و عدم توافق در مورد چگونگی غلبه بر آن و آزمون فرضیه عادی است. در این مقاله ما چنین چارچوبی را ارائه می دهیم که ترکیبی از طبقه بندی داده های تجربی، یک مجموعه داده شناخته شده پروژه، یک مدل شبیه سازی صدا و دو معیار کمی برای کارایی کنترل پروژه است. چهار روش SPC از مطالعات پیشین اجرا شده است و یک آزمایش جامع برای تست و مقایسۀ ارزش آنها برای مدیریت پروژه انجام شده است.

موضوعات مقاله