توسعه ظرفیت جذب در طول زمان و در سراسر مرزها: مورد اتحادیه تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Absorptive capacity Boundaries R&D consortia Case study
کلمات کلیدی :
ظرفیت جذب، مرزها، اتحادیه تحقیق و توسعه، مطالعه موردی
عنوان فارسی :

توسعه ظرفیت جذب در طول زمان و در سراسر مرزها: مورد اتحادیه تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Development of absorptive capacity over time and across boundaries: The case of R&D consortia

ژورنال :
Long Range Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002463011730095X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.02.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Absorptive capacity Boundaries R&D consortia Case study

کلمات کلیدی : ظرفیت جذب، مرزها، اتحادیه تحقیق و توسعه، مطالعه موردی

عنوان فارسی : توسعه ظرفیت جذب در طول زمان و در سراسر مرزها: مورد اتحادیه تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Development of absorptive capacity over time and across boundaries: The case of R&D consortia

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002463011730095Xچکیده انگلیسی
Absorptive capacity (AC) has been identified as the ability of firms to acquire, assimilate, and apply external knowledge, and thus as a pre-condition for learning from knowledge environment. However, extant literature has focused on AC as (1) a static and (2) a firm-centred concept. In particular, there is little conceptual framing and empirical evidence of how AC develops over time and across boundaries. Taking R&D consortia as the unit of analysis and based on insights from three in-depth case studies of collaborative R&D, our contribution is a framework for AC development over time and across inter-organizational, intra-organizational, and practice boundaries at different stages of collaboration in R&D consortia. Using this framework, we identify a set of mechanisms which enable the development of AC and we discuss the preconditions for these mechanisms. For R&D managers, our research implies that in order to enhance effectiveness of knowledge transfer and learning in R&D consortia they need to develop a strategy that (1) supports learning and AC development throughout the whole cycle of the collaboration, not only by focusing on intra-firm capabilities, but in particular by providing flexible interfaces for overcoming a variety of interaction and learning boundaries between heterogeneous R&D partners, and (2) enables the integration of created and acquired knowledge within the organization once the collaboration is over.

چکیده فارسی
ظرفیت جذب (AC) به عنوان توانایی شرکت ها برای به دست آوردن، جذب و اعمال دانش های خارجی و به این ترتیب به عنوان یک پیش شرط برای یادگیری از محیط دانش شناخته شده است. با این حال، ادبیات موجود در مورد AC به عنوان (1) یک استاتیک و (2) یک مفهوم محور محور متمرکز شده است. به طور خاص، چارچوب مفهومی کمی و شواهد تجربی در مورد چگونگی توسعه AC در طول زمان و در مرزها وجود دارد. با استفاده از کنسرسیوم تحقیق و توسعه به عنوان واحد تجزیه و تحلیل و بر اساس بینش از سه مورد مطالعات جامع تحقیق و توسعه مشترک، مشارکت ما چارچوبی برای توسعه AC در طول زمان و در مرزهای بین سازمانی، درون سازمانی و عمل در مراحل مختلف همکاری در کنسرسیوم تحقیق و توسعه. با استفاده از این چارچوب، ما مجموعه ای از مکانیزم هایی را ایجاد می کنیم که امکان توسعه AC را فراهم می کنند و ما پیش شرط های این مکانیسم ها را مورد بحث قرار می دهیم. برای تحقیق و توسعه مدیران، تحقیقات ما نشان می دهد که برای افزایش اثربخشی انتقال دانش و یادگیری در کنسرسیوم های تحقیق و توسعه، آنها نیاز به توسعه یک استراتژی دارند که (1) از آموزش و توسعه AC در کل چرخه همکاری، نه تنها با تمرکز بر درون -شرکت قابلیت ها، اما به ویژه با ارائه رابط های انعطاف پذیر برای غلبه بر تعاملات مختلف و مرزهای یادگیری بین شرکای تحقیق و توسعه ناهمگن، و (2) یکپارچگی دانش ایجاد شده و به دست آمده در سازمان پس از پایان همکاری است.

موضوعات مقاله