نقش بازاریابی رسانه های دیجیتال و اجتماعی در رفتار مصرف کننده

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
عنوان فارسی :

نقش بازاریابی رسانه های دیجیتال و اجتماعی در رفتار مصرف کننده

عنوان انگلیسی :

The role of digital and social media marketing in consumer behavior

ژورنال :
Current Opinion in Psychology
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X15300014
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : نقش بازاریابی رسانه های دیجیتال و اجتماعی در رفتار مصرف کننده

عنوان انگلیسی : The role of digital and social media marketing in consumer behavior

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X15300014چکیده انگلیسی
This article reviews recently published research about consumers in digital and social media marketing settings. Five themes are identified: (i) consumer digital culture, (ii) responses to digital advertising, (iii) effects of digital environments on consumer behavior, (iv) mobile environments, and (v) online word of mouth (WOM). Collectively these articles shed light from many different angles on how consumers experience, influence, and are influenced by the digital environments in which they are situated as part of their daily lives. Much is still to be understood, and existing knowledge tends to be disproportionately focused on WOM, which is only part of the digital consumer experience. Several directions for future research are advanced to encourage researchers to consider a broader range of phenomena.

چکیده فارسی
این مقاله بررسی تحقیقات اخیر درباره مصرف کنندگان در تنظیمات بازاریابی رسانه های دیجیتال و اجتماعی را بررسی می کند. پنج اصطلاح شناسایی شده اند: (i) فرهنگ دیجیتال مصرف کننده، (ii) پاسخ به تبلیغات دیجیتال، (iii) اثرات محیط های دیجیتال بر رفتار مصرف کننده، (iv) محیط های موبایل و (v) کلمه ی دهان آنلاین (WOM). به طور خلاصه این مقالات از زوایای مختلفی در مورد چگونگی مصرف، تجربه و تأثیرگذاری و تحت تأثیر محیط های دیجیتالی قرار می گیرد که در آن به عنوان بخشی از زندگی روزمره خود قرار دارند. هنوز هم باید درک شود، و دانش موجود تمایل دارد بیش از حد بر روی WOM تمرکز کند، که تنها بخشی از تجربه مصرف کنندگان دیجیتال است. چندین جهت برای پژوهش های آینده پیشرفت می کنند تا پژوهشگران را تشویق کنند که طیف وسیعی از پدیده ها را در نظر بگیرند.

موضوعات مقاله