بحث “انجمن بین مالیات بر انرژی، مشارکت در یک سیستم بازرگانی انتشار گاز و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
13
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Energy taxation Emissions trading system (ETS) European Union
کلمات کلیدی :
مالیات بر انرژی، سیستم تجارت الکترونیکی (ETS)، اتحادیه اروپا
عنوان فارسی :

بحث "انجمن بین مالیات بر انرژی، مشارکت در یک سیستم بازرگانی انتشار گاز و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا"

عنوان انگلیسی :

Discussion of “The Association Between Energy Taxation, Participation in an Emissions Trading System, and the Intensity of Carbon Dioxide Emissions in the European Union”

ژورنال :
The International Journal of Accounting
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706315000801
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.intacc.2015.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 13

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Energy taxation Emissions trading system (ETS) European Union

کلمات کلیدی : مالیات بر انرژی، سیستم تجارت الکترونیکی (ETS)، اتحادیه اروپا

عنوان فارسی : بحث "انجمن بین مالیات بر انرژی، مشارکت در یک سیستم بازرگانی انتشار گاز و شدت انتشار دی اکسید کربن در اتحادیه اروپا"

عنوان انگلیسی : Discussion of “The Association Between Energy Taxation, Participation in an Emissions Trading System, and the Intensity of Carbon Dioxide Emissions in the European Union”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020706315000801چکیده انگلیسی
Even though the role of energy taxes on emissions has been examined extensively in recent years, there has been limited empirical research on the effect of implicit tax rates on energy on emissions in the European Union. In particular, at the pre-implementation of ETS (Emissions Trading System) era, Jeffrey and Perkins (2015) showed that there was an inverse relationship between a) implicit tax rates on energy and fuel with lower carbon content (effectiveness) and b) implicit tax rates on energy and consuming less fuel per unit of output (efficiency). However, at the post ETS era, they found that only the latter relationship exists and they posit that even though the energy taxation is not generally associated with the effectiveness, this is mainly due to ETS participation. Future research on emissions should consider a) whether energy taxation motivates investment activities (spending) and initiatives for reducing pollution and if so, their nature and b) whether energy taxation could be an impetus to renewable resources.

چکیده فارسی
با وجودی که نقش مالیات انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای در سال های اخیر به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، تحقیقات تجربی محدودی در مورد اثر مالیات ضمنی مالیات بر انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای در اتحادیه اروپا انجام شده است. به طور خاص، در پیش از اجرای سیستم ETS (سیستم مبادله بیرونی)، جفری و پرکینز (2015) نشان دادند که رابطه ای معکوس بین a) نرخ مالیاتی ضمنی در انرژی و سوخت با محتوای کربن کم (اثربخشی) وجود دارد و b) نرخ مالیات ضمنی در انرژی و مصرف سوخت کمتر در واحد تولید (بهره وری) است . با این حال، در دوران پست ETS، آنها دریافتند که تنها ارتباط اخیر وجود دارد و آنها معتقدند که با وجودی که مالیات بر انرژی به طور کلی با اثربخشی ارتباط ندارد، این عمدتا به دلیل مشارکت ETS است. تحقیق در مورد انتشار گازهای گلخانه ای باید در نظر بگیرد که آیا مالیات بر درآمد باعث ایجاد فعالیت های سرمایه گذاری (هزینه) و ابتکارات برای کاهش آلودگی می شود یا خیر.

موضوعات مقاله