نوآوری مخرب در زمینه های کم درآمد: چالش ها و پیشرفت های ملی در زمینه بازاریابی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Innovation Disruptive innovation Marketing Low income
کلمات کلیدی :
نوآوری، نوآوری مخرب، بازاریابی، درآمد کم
عنوان فارسی :

نوآوری مخرب در زمینه های کم درآمد: چالش ها و پیشرفت های ملی در زمینه بازاریابی

عنوان انگلیسی :

Disruptive innovation in low-income contexts: challenges and state-of-the-art national research in marketing

ژورنال :
RAI Revista de Administração e Inovação
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203917300359
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rai.2017.03.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Innovation Disruptive innovation Marketing Low income

کلمات کلیدی : نوآوری، نوآوری مخرب، بازاریابی، درآمد کم

عنوان فارسی : نوآوری مخرب در زمینه های کم درآمد: چالش ها و پیشرفت های ملی در زمینه بازاریابی

عنوان انگلیسی : Disruptive innovation in low-income contexts: challenges and state-of-the-art national research in marketing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203917300359چکیده انگلیسی
The low-income market has become the focus of many companies since the economic growth of emerging countries has been highlighted nationally and internationally. Thus, the development of innovations for this segment has also become a central issue in academia and management. Literature on disruptive innovation presents assumptions that justify its analysis in light of the low-income market. Thus, this article analyzes the concept of disruptive innovation in this market. For this purpose, the article is divided into two parts: the first focuses on a theoretical review of disruptive innovation, whilst the second presents a review of national publications dealing with this concept. The national literature review shows that few studies have been concerned with addressing these concepts in Business Administration and Marketing, especially considering aspects of the low-income context.

چکیده فارسی
بازار کم درآمد در بسیاری از شرکت ها متمرکز شده است، زیرا رشد اقتصادی کشورهای در حال ظهور در سطح ملی و بین المللی برجسته شده است. بنابراین، توسعه نوآوری برای این بخش نیز تبدیل به یک موضوع اصلی در دانشگاه و مدیریت است. مطالعه بر روی نوآوری مخرب ارائه پیش فرض هایی را ارائه می دهد که تجزیه و تحلیل آن را با توجه به بازار کم درآمد توجیه می کند. بنابراين، در اين مقاله مفهوم نوآوري مخرب در اين بازار تحليل مي شود. برای این منظور، مقاله به دو بخش تقسیم می شود: اول، بر بررسی نظری نوآوری متضاد تمرکز می کند، در حالی که دومین بررسی از انتشارات ملی مربوط به این مفهوم است. بررسی پژوهش ملی نشان می دهد که مطالعات اندکی با توجه به این مفاهیم در اداره امور بازاریابی و بازار، به خصوص با توجه به جنبه های متناسب با درآمد کم، مورد توجه بوده است.

موضوعات مقاله