شمشیر دولبه تنوع تکنولوژیکی در اتحادیه های تحقیق و توسعه : موقعیت شبکه و سرعت یادگیری به عنوان ناظر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
135
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D alliance Technological diversity Network centrality Learning speed
کلمات کلیدی :
اتحاد R & D، تنوع تکنولوژیکی، شبکه مرکزی ، سرعت یادگیری
عنوان فارسی :

شمشیر دولبه تنوع تکنولوژیکی در اتحادیه های تحقیق و توسعه : موقعیت شبکه و سرعت یادگیری به عنوان ناظر

عنوان انگلیسی :

The double-edged sword of technological diversity in R&D alliances: Network position and learning speed as moderators

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731500078X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.08.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 135

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D alliance Technological diversity Network centrality Learning speed

کلمات کلیدی : اتحاد R & D، تنوع تکنولوژیکی، شبکه مرکزی ، سرعت یادگیری

عنوان فارسی : شمشیر دولبه تنوع تکنولوژیکی در اتحادیه های تحقیق و توسعه : موقعیت شبکه و سرعت یادگیری به عنوان ناظر

عنوان انگلیسی : The double-edged sword of technological diversity in R&D alliances: Network position and learning speed as moderators

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731500078Xچکیده انگلیسی
Research on alliances has recognized the bright and dark sides of technological diversity between alliance partners. We extend this line of research by offering a model that examines how network centrality and learning speed shape the relationship between technological diversity and market performance. We tested the model by using a large sample of 769 firm-year observations from U.S. biotech, pharmaceutical, and medical device industries, spanning the period from 1990 to 2006. The results reveal that the degree of technological diversity between alliance partners exhibits an inverted U-shaped relationship with firm performance. In addition, this relationship is positively moderated by network centrality and learning speed.

چکیده فارسی
تحقیقات در مورد اتحادیه ها، جناح روشن و تاریک تنوع تکنولوژیکی بین شرکای اتحادیه را به رسمیت شناخته است. ما این خط تحقیق را با ارائه یک مدل بررسی می کنیم که چگونه تمرکز شبکه و سرعت یادگیری ارتباط بین تنوع تکنولوژیکی و عملکرد بازار را بررسی می کند. ما مدل را با استفاده از نمونه ای بزرگ از 769 مشاهدۀ سالیانه از صنایع بیوتکنولوژی، دارویی و پزشکی ایالات متحده، که از دوره 1990 تا 2006 استفاده می کردند، مورد آزمایش قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که میزان تنوع تکنولوژیکی میان شرکای اتحاد، U شکل رابطه ای با عملکرد شرکت علاوه بر این، این رابطه به واسطه تمرکز شبکه و سرعت یادگیری رابطه مثبت دارد.

موضوعات مقاله