فرمول های پویایی جدید برای سیستم های به اشتراک گذاری در زمان واقعی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Ride-sharing Dynamic Matching policy Rolling horizon Clustering
کلمات کلیدی :
به اشتراک گذاری پویا، تطبیق سیاست پویا ، افق نورد، خوشه بندی
عنوان فارسی :

فرمول های پویایی جدید برای سیستم های به اشتراک گذاری در زمان واقعی

عنوان انگلیسی :

Novel dynamic formulations for real-time ride-sharing systems

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554517300017
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.10.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Ride-sharing Dynamic Matching policy Rolling horizon Clustering

کلمات کلیدی : به اشتراک گذاری پویا، تطبیق سیاست پویا ، افق نورد، خوشه بندی

عنوان فارسی : فرمول های پویایی جدید برای سیستم های به اشتراک گذاری در زمان واقعی

عنوان انگلیسی : Novel dynamic formulations for real-time ride-sharing systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554517300017چکیده انگلیسی
This paper proposes new objective functions for the matching problem arising in ride-sharing systems based on trips’ spatial attributes. Novel dynamic matching policies are then proposed to solve the problem dynamically in a rolling horizon framework. Finally, we present a new clustering heuristic to tackle instances with a large number of participants efficiently. We find that the proposed models maximize the matching rate while maintaining distance-savings at an acceptable level, which is an appealing achievement for ride-sharing systems. Further, our solution method is capable of solving large-scale instances in real-time.

چکیده فارسی
این مقاله توابع هدف جدید را برای مسئله تطبیق در سیستم های به اشتراک گذاری پویا بر اساس ویژگی های فضایی ایجاد می کند. سپس سیاستهای تطبیق پویایی نوین برای حل مشکل به صورت پویا در یک چارچوب افق چرخشی ارائه می شود. در نهایت، ما یک اکتشاف جدید خوشه ای ارائه می دهیم تا موارد را با تعداد زیادی از شرکت کنندگان مواجه کنیم. ما دریافتیم که مدل های پیشنهادی، نرخ تطبیق را حداکثر می کنند، در حالی که صرفه جویی در فاصله را در سطح قابل قبول انجام می دهند، که دستاورد جذاب برای سیستم های اشتراک گذاری پویا است. علاوه بر این، روش راه حل ما قادر به حل موارد بزرگی در زمان واقعی است.

موضوعات مقاله