تاثیر پویا عدم قطعیت در شکل گیری همکاری های تحقیق و توسعه و عملکرد تحقیق: شواهدی از صنعت زیست دارویی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
80
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Demand uncertainty Drug development Dynamics Profit uncertainty Pharmaceutical industry Research and development cooperation Technological uncertainty R&D markets
کلمات کلیدی :
عدم قطعیت تقاضا، توسعه دارو، دینامیک، عدم اطمینان سود، صنعت داروسازی، همکاری تحقیق و توسعه، عدم قطعیت تکنولوژی، بازارهای تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

تاثیر پویا عدم قطعیت در شکل گیری همکاری های تحقیق و توسعه و عملکرد تحقیق: شواهدی از صنعت زیست دارویی

عنوان انگلیسی :

Dynamic impact of uncertainty on R&D cooperation formation and research performance: Evidence from the bio-pharmaceutical industry

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317300859
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.05.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 80

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Demand uncertainty Drug development Dynamics Profit uncertainty Pharmaceutical industry Research and development cooperation Technological uncertainty R&D markets

کلمات کلیدی : عدم قطعیت تقاضا، توسعه دارو، دینامیک، عدم اطمینان سود، صنعت داروسازی، همکاری تحقیق و توسعه، عدم قطعیت تکنولوژی، بازارهای تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : تاثیر پویا عدم قطعیت در شکل گیری همکاری های تحقیق و توسعه و عملکرد تحقیق: شواهدی از صنعت زیست دارویی

عنوان انگلیسی : Dynamic impact of uncertainty on R&D cooperation formation and research performance: Evidence from the bio-pharmaceutical industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317300859چکیده انگلیسی
Our study concentrates on the dynamic research and development (R&D) process in the pharmaceutical industry, which is characterized by high uncertainty and a low probability of success in passing research phases. We evaluate whether R&D cooperations are appropriate instruments to help firms counter various types of uncertainty in different R&D markets and across the drug development process. Our study uses a novel and comprehensive database on the pharmaceutical industry that tracks firms’ drug pipelines, R&D success rates, new drugs launched on the market and the formation of R&D cooperations throughout different research phases and research (therapeutic) markets from 1990 to 2011. We provide interesting and insightful results regarding technological, demand and profit uncertainty and their impacts on R&D cooperation formation across the drug development process. For example, we find that technological, demand and profit uncertainty vary drastically across R&D markets, and most types of uncertainty are significantly higher in the early research phase than in the late research phase. R&D cooperations are formed at the early stage of the R&D process to counter high technological, demand and profit uncertainty and to increase the likelihood of successfully passing drug development phases. In contrast, R&D cooperations formed at the late stage of the R&D process are less motivated by these types of uncertainty and more motivated by R&D funding scarcity. Our calculation shows that an early-stage R&D cooperation would increase life expectancy for the U.S. population by 2.6 million years and a late-stage R&D cooperation would decrease life expectancy by 56,000 years.

چکیده فارسی
مطالعه ما بر روند تحقیق و توسعه پویا در صنایع داروسازی متمرکز است که با عدم اطمینان و کم بودن موفقیت در گذار از مراحل تحقیق مشخص می شود. ما ارزیابی می کنیم که آیا همکاری های تحقیق و توسعه ابزار مناسب برای کمک به شرکت ها در برابر انواع مختلف عدم اطمینان در بازارهای مختلف تحقیق و توسعه و در فرایند توسعه دارو هستند. مطالعه ما از یک پایگاه اطلاعاتی جدید و جامع در صنعت داروسازی استفاده می کند که خطوط لوله های مواد مخدر شرکت ها، میزان موفقیت در تحقیق و توسعه، داروهای جدید را در بازار و شکل گیری همکاری های تحقیق و توسعه در مراحل تحقیقاتی مختلف و تحقیقات (درمانی) از سال های 1990 تا 2011 دنبال می کند. ما نتایج جالبی و روشنی در خصوص عدم قطعیت تکنولوژی، تقاضا و سود و تأثیر آنها بر شکل گیری مشارکت در تحقیق و توسعه در فرایند توسعه دارو ارائه می کنیم. به عنوان مثال، ما دریافتیم که عدم اطمینان تکنولوژیکی، تقاضا و سود، به شدت در بازار های تحقیق و توسعه کاملا متفاوت است و اغلب انواع عدم قطعیت در مرحله تحقیق اولیه به طور قابل توجهی بالاتر از مرحله فاز تحقیق است. همکاری های تحقیق و توسعه در مراحل اولیه فرایند تحقیق و توسعه به منظور مقابله با عدم اطمینان بالقوه فن آوری، تقاضای و سود، و افزایش احتمال موفقیت در مراحل پیشرفت مواد مخدر، شکل می گیرد. در مقابل، همکاری های تحقیق و توسعه در مرحله اواخر مرحله تحقیق و توسعه، با انگیزه های این نوع عدم اطمینان و انگیزه بیشتر از کمبود بودجه تحقیق و توسعه، کمتر انگیزه می گیرند. محاسبه ما نشان می دهد که همکاری های تحقیق و توسعه در مرحله اولیه، امید به زندگی را برای جمعیت ایالات متحده 2.6 میلیون سال افزایش می دهد و همکاری های تحقیق و توسعه در اواخر مرحله کاهش امید به زندگی 56000 سال را کاهش می دهد.

موضوعات مقاله