زباله الکترونیک در هند و کشورهای توسعه یافته: ابتکار مدیریت، بازیافت، تجارت و بیوتکنولوژی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
E-waste management; India; Developed countries; EPR and PRO; Energy; Cyanogens
کلمات کلیدی :
مدیریت ضایعات الکترونیکی؛ هند؛ کشورهای توسعه یافته؛ EPR و PRO؛ انرژی؛ سیانوژن
عنوان فارسی :

زباله الکترونیک در هند و کشورهای توسعه یافته: ابتکار مدیریت، بازیافت، تجارت و بیوتکنولوژی

عنوان انگلیسی :

E-waste in India and developed countries: Management, recycling, business and biotechnological initiatives

ژورنال :
Renewable and Sustainable Energy Reviews
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115011855
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.106
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : E-waste management; India; Developed countries; EPR and PRO; Energy; Cyanogens

کلمات کلیدی : مدیریت ضایعات الکترونیکی؛ هند؛ کشورهای توسعه یافته؛ EPR و PRO؛ انرژی؛ سیانوژن

عنوان فارسی : زباله الکترونیک در هند و کشورهای توسعه یافته: ابتکار مدیریت، بازیافت، تجارت و بیوتکنولوژی

عنوان انگلیسی : E-waste in India and developed countries: Management, recycling, business and biotechnological initiatives

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115011855چکیده انگلیسی
Electronic waste or e-waste is one of the global rising problems in developing countries like India and developed countries. E-waste comprises material that is valuable as well as toxic and has shoddier health and environment impact. This review paper presents an overview of global e-waste stats, health concerns of e-waste components along with the waste management, recycling, legislative polices and recommendations related to e-waste. Existing and future initiatives of e-waste management have been addressed by explaining the developed countries initiatives towards e-waste management. The key to success in terms of e-waste management such as Extended Producer Responsibility (EPR) and Producer Responsibility Organization (PRO) initiatives have been presented in a lucid manner. E-waste arena is a platform for business initiative for energy production (hydrogen and electricity) and precise metal recovery (gold, silver and platinum) through biotechnological approaches.

چکیده فارسی
زباله های الکترونیکی و یا ضایعات الکترونیکی یکی از مشکلات رو به رشد جهانی در کشورهای در حال توسعه مانند هند و کشورهای توسعه یافته است. زباله های الکترونیکی شامل موادی هستند که ارزشمند و سمی هستند و تاثیرات محیط زیستی و بهداشتی دارند. این مقاله خلاصه ای را ارائه می دهد که نشان می دهد کلیه آمار جهانی الزامات اخلاقی، نگرانی های بهداشتی در مورد اجزاء الکترونیکی زباله همراه با مدیریت زباله، بازیافت، سیاست های قانونی و توصیه های مرتبط با زباله های الکترونیکی است. طرح های موجود و آینده مدیریت زباله های الکترونیکی با توضیح ابتکارات کشورهای توسعه یافته در زمینه مدیریت زباله های الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. کلیدی برای موفقیت از نظر مدیریت زباله های الکترونیکی مانند مسئولیت تولید سازنده تمدید (EPR) و ابتکارات سازمانی مسئول تولید (PRO) به وضوح ارائه شده است. عرصه الکترونیکی زباله زمینه ای برای ابتکار تجاری برای تولید انرژی (هیدروژن و برق) و بازیابی دقیق فلزات (طلا، نقره و پلاتین) از طریق روش های بیوتکنولوژی است.

موضوعات مقاله