مدیریت پروژه ارزش کسب‌شده : بهبود قدرت پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Earned value management Planned value Earned value Actual cost Prediction
کلمات کلیدی :
ارزش مدیریت تولید، ارزش برنامه ریزی شده، ارزش تولید شده، هزینه واقعی، پیش بینی
عنوان فارسی :

مدیریت پروژه ارزش کسب‌شده : بهبود قدرت پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده

عنوان انگلیسی :

Earned value project management: Improving the predictive power of planned value

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001477
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.09.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Earned value management Planned value Earned value Actual cost Prediction

کلمات کلیدی : ارزش مدیریت تولید، ارزش برنامه ریزی شده، ارزش تولید شده، هزینه واقعی، پیش بینی

عنوان فارسی : مدیریت پروژه ارزش کسب‌شده : بهبود قدرت پیش‌بینی ارزش برنامه‌ریزی‌شده

عنوان انگلیسی : Earned value project management: Improving the predictive power of planned value

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001477چکیده انگلیسی
Earned value project management (EVPM) is an effective tool for managing project performance. However, most studies on extensions and applications of EVPM concentrate on improving final cost and duration estimates rather than improving upon the use of planned value (PV) to predict earned value (EV) and actual cost value (AC). This study proposes a straightforward modeling method for improving the predictive power of PV before executing a project. By using this modeling method, this study develops EV and AC forecasting models for four case projects. Out-of-sample forecasting validation using mean absolute percentage error (MAPE) demonstrates that the proposed method improves forecasting accuracy by an average of 23.66% and 17.39%, respectively, for EV and AC. This improvement on PV's predictive power prior to project execution provides management with more reliable predictive information about EV and AC performance, allowing for effective proactive action to ensure favorable performance outcomes.

چکیده فارسی
مدیریت ارزش پروژه به دست آورد (EVPM) یک ابزار موثر برای مدیریت عملکرد پروژه است. با این حال، اغلب مطالعات در زمینه گسترش و کاربرد EVPM بر بهبود هزینه های نهایی و تخمین های طول عمر تمرکز می کنند و نه به بهبود استفاده از ارزش برنامه ریزی شده (PV) برای پیش بینی ارزش خرید (EV) و هزینه واقعی (AC). این مطالعه یک روش مدل سازی ساده برای بهبود توان پیش بینی PV قبل از اجرای یک پروژه ارائه می دهد. با استفاده از این روش مدل سازی، این مطالعه مدل های پیش بینی EV و AC برای چهار پرونده مورد را توسعه می دهد. اعتبار سنجی پیش بینی نشده با استفاده از میانگین خطای درصد مطلق (MAPE) نشان می دهد که روش پیشنهادی دقت پیش بینی را به ترتیب به ترتیب به ترتیب 23.66٪ و 17.39٪ برای EV و AC بهبود می دهد. این بهبود در پیش بینی قدرت PV تا قبل از اجرای پروژه مدیریت اطلاعات پیش بینی کننده اطمینان اطمینان بیشتری را در مورد عملکرد EV و AC فراهم می کند، و این امکان را برای اقدامات موثر موثر برای اطمینان از نتایج مطلوب عملکرد فراهم می آورد.

موضوعات مقاله