ملاحظات اقتصادی و محیطی در یک مدل کنترل موجودی تصادفی با تقسیم سفارش در برنامه های تحویل مختلف در میان تامین کنندگان

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
130
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inventory Environment Order-splitting Delivery Multi-objective
کلمات کلیدی :
موجودی، محیط زیست، سفارش تقسیم، تحویل چند هدف
عنوان فارسی :

ملاحظات اقتصادی و محیطی در یک مدل کنترل موجودی تصادفی با تقسیم سفارش در برنامه های تحویل مختلف در میان تامین کنندگان

عنوان انگلیسی :

Economic and environmental considerations in a stochastic inventory control model with order splitting under different delivery schedules among suppliers

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316300780
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.08.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 130

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inventory Environment Order-splitting Delivery Multi-objective

کلمات کلیدی : موجودی، محیط زیست، سفارش تقسیم، تحویل چند هدف

عنوان فارسی : ملاحظات اقتصادی و محیطی در یک مدل کنترل موجودی تصادفی با تقسیم سفارش در برنامه های تحویل مختلف در میان تامین کنندگان

عنوان انگلیسی : Economic and environmental considerations in a stochastic inventory control model with order splitting under different delivery schedules among suppliers

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316300780چکیده انگلیسی
This study analyzes an integrated inventory control and delivery scheduling problem in a stochastic demand environment with economic and environmental considerations. In particular, we examine a bi-objective continuous review inventory control model with order splitting among multiple suppliers, where both expected costs and carbon emissions per unit time are minimized. For this problem, two different delivery scheduling policies are considered for the split orders: sequential splitting and sequential delivery. First, we formulate the problem under each delivery scheduling policy as bi-objective mixed-integer nonlinear models. Then, an adaptive ϵ-constraint algorithm and an evolutionary search algorithm are proposed to approximate the Pareto front of these models. A numerical study is conducted to compare the two approximation algorithms. Another numerical study demonstrates the effects of the demand variance on the expected costs and carbon emissions per unit time under each delivery scheduling policy. Finally, examples are presented to show how the tools provided in this study can be used to compare different scheduling policies. Our results show that the delivery policy and supplier selection both have strong effects on the economic and environmental performance, and also that a good approximation of the Pareto front is crucial to accurately compare delivery scheduling policies.

چکیده فارسی
این مطالعه یک کنترل موجودی و یک برنامه زمانبندی تحویل در یک محیط تقاضای تصادفی با ملاحظات اقتصادی و محیطی را تحلیل می کند. به طور خاص، ما یک مدل کنترل موجودی دو بعدی را با تقسیم سفارش در میان چندین تامین کننده بررسی می کنیم که هر دو هزینه های پیش بینی شده و انتشار کربن در هر واحد زمانی به حداقل می رسد. برای این مشکل، دو سیاست مختلف تحویل برای تقسیم سفارشات در نظر گرفته شده : تقسیم متوالی و تحویل متوالی. ابتدا، ما در هر خط مشی زمان تحویل به عنوان یک مدل غیر خطی عددی مختلط دو عنصری را مطرح می کنیم. سپس، یک الگوریتم ε-محدود سازگار و یک الگوریتم جستجوی تکاملی برای تقریب زوایای پارتو این مدل ها پیشنهاد می شود. یک مطالعه عددی برای مقایسه دو الگوریتم تقریبی انجام شده است. یکی دیگر از مطالعات عددی اثرات واریانس تقاضا را بر روی هزینه های مورد انتظار و انتشار کربن در هر واحد زمانی تحت هر یک از سیاست های زمان بندی تحویل نشان می دهد. سرانجام، نمونه هایی برای نشان دادن چگونگی استفاده از ابزارهای موجود در این مطالعه برای مقایسه سیاست های مختلف برنامه ریزی شده ارائه می شود. نتایج ما نشان می دهد که سیاست تحویل و انتخاب تامین کننده هر دو تأثیرات مهمی بر عملکرد اقتصادی و محیطی دارند و همچنین تقریب خوبی از جنبه پارتو برای مقایسه دقیق سیاست های برنامه ریزی تحویل اهمیت دارد.

موضوعات مقاله