تاثیر ظرفیت بهبود مستمر در رابطه بین عملکرد اجتماعی شرکت ها و عملکرد تجاری در حمل و نقل دریایی در سنگاپور

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate Social Responsibility Corporate social performance Business performance Continuous improvement Organisational learning theory Strategy dynamics Maritime transport
کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی شرکت، عملکرد اجتماعی شرکت، عملکرد کسب و کار، بهبود مستمر، نظریه یادگیری سازمانی، دینامیک استراتژی، حمل و نقل دریایی
عنوان فارسی :

تاثیر ظرفیت بهبود مستمر در رابطه بین عملکرد اجتماعی شرکت ها و عملکرد تجاری در حمل و نقل دریایی در سنگاپور

عنوان انگلیسی :

The effect of continuous improvement capacity on the relationship between of corporate social performance and business performance in maritime transport in Singapore

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516301776
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.09.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate Social Responsibility Corporate social performance Business performance Continuous improvement Organisational learning theory Strategy dynamics Maritime transport

کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی شرکت، عملکرد اجتماعی شرکت، عملکرد کسب و کار، بهبود مستمر، نظریه یادگیری سازمانی، دینامیک استراتژی، حمل و نقل دریایی

عنوان فارسی : تاثیر ظرفیت بهبود مستمر در رابطه بین عملکرد اجتماعی شرکت ها و عملکرد تجاری در حمل و نقل دریایی در سنگاپور

عنوان انگلیسی : The effect of continuous improvement capacity on the relationship between of corporate social performance and business performance in maritime transport in Singapore

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516301776چکیده انگلیسی
Drawing on organisational learning theory, this study argues that shipping firms with high continuous improvement capacities have better success in transforming corporate social performance (CSP) into business performance. Survey data were collected from 223 shipping firms in Singapore and analysed using multi-sampling analysis, hierarchical regression modelling, and simple slope analysis. The results support the study’s argument and show that business performance is maximised when continuous improvement programmes targeted at CSP are carried out at a gradual pace and at regular intervals. This implies that shipping firms should adopt a dynamic, value-driven approach to improving CSP.

چکیده فارسی
در این نظریه، بر اساس نظریه یادگیری سازمانی، شرکت های حمل و نقل با ظرفیت های ظشضبهبود مستمر در موفقیت در بهبود عملکرد اجتماعی شرکت ها (CSP) به عملکرد کسب و کار موفق تر هستند. داده های بررسی از 223 شرکت حمل و نقل در سنگاپور و با استفاده از تجزیه و تحلیل چند نمونه، مدل رگرسیون سلسله مراتبی و تجزیه و تحلیل شیب ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از استدلال تحقیق حمایت می کند و نشان می دهد که عملکرد کسب و کار حداکثر می شود، زمانی که برنامه های بهبود مداوم در CSP در سرعت و فواصل منظم اجرا می شوند. این بدان معنی است که شرکت های حمل و نقل باید یک رویکرد پویا، ارزش محور برای بهبود CSP را اتخاذ کنند.

موضوعات مقاله