تأثیر سیستم های کارآیی بالا در شرکت های کوچک و متوسط

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
35
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
HPWP SME Performance ROI Human resources
کلمات کلیدی :
HPWP ،SME ،عملکرد ROI ،منابع انسانی
عنوان فارسی :

تأثیر سیستم های کارآیی بالا در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی :

The effect of high performance work systems on small and medium size enterprises

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631500048X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.034
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 35

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : HPWP SME Performance ROI Human resources

کلمات کلیدی : HPWP ،SME ،عملکرد ROI ،منابع انسانی

عنوان فارسی : تأثیر سیستم های کارآیی بالا در شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی : The effect of high performance work systems on small and medium size enterprises

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631500048Xچکیده انگلیسی
This study analyzes the processes that explain high performance work system (HPWS) effect on company performance in small and medium size enterprises (SMEs). This study tests this relationship in SMEs by selecting three high performance work practices (HPWP) and an outcome variable based on the return on investment. A regression model with a sample of 78 companies tests the hypothesis. Results confirm the positive effect of HPWP on the performance of SMEs.

چکیده فارسی
این مطالعه فرایندهایی را که سیستم کارآیی عملکرد بالا (HPWS) را بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SME) توضیح می دهد، تحلیل می کند. این تحقیق این رابطه را در SME ها با انتخاب سه روش کاری با کارایی بالا (HPWP) و یک متغیر نتیجه بر اساس بازده سرمایه گذاری، تست می کند. یک مدل رگرسیون با نمونه ای از 78 شرکت فرضیه را آزمایش می کند. نتایج تأثیر مثبت HPWP بر عملکرد SME ها را تأیید می کند.

موضوعات مقاله