تأثیر تعهد مدیریت بر بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارمندان

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
78
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Management commitment to internal marketing (MCIM) Internal marketing practices Employee work attitude (EWA) Hotels Macao SAR
کلمات کلیدی :
تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی (MCIM)، شیوه های بازاریابی داخلی، نگرش کاری کارمند (EWA)، هتل ماکائو SAR
عنوان فارسی :

تأثیر تعهد مدیریت بر بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارمندان

عنوان انگلیسی :

Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431914001728
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.11.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 78

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Management commitment to internal marketing (MCIM) Internal marketing practices Employee work attitude (EWA) Hotels Macao SAR

کلمات کلیدی : تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی (MCIM)، شیوه های بازاریابی داخلی، نگرش کاری کارمند (EWA)، هتل ماکائو SAR

عنوان فارسی : تأثیر تعهد مدیریت بر بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارمندان

عنوان انگلیسی : Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431914001728چکیده انگلیسی
The present study examines the effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude through internal marketing practices. Data were collected from 201 full-time employees of four-star and above hotels in Macao SAR, China. The results of structural equation modeling showed that management commitment to internal marketing related to internal marketing practices including formal and informal internal communications, while formal internal communication facilitated informal internal communication. Moreover, management commitment to internal marketing and informal internal communication affected employee work attitude. The current study contributes to a deeper understanding of the internal service-profit chain.

چکیده فارسی
در این پژوهش اثر تعهد مدیریت بر بازاریابی داخلی بر نگرش کارکنان کارکنان از طریق اقدامات بازاریابی داخلی بررسی شده است. داده ها از 201 کارمند تمام وقت هتل چهار ستاره و بالاتر در ماکااوسار، چین جمع آوری شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که تعهد مديريت به بازاریابی داخلی مربوط به شیوه های بازاریابی داخلی شامل ارتباطات داخلی رسمی و غیر رسمی، در حالی که ارتباطات رسمی داخلی، ارتباطات داخلی غیر رسمی را تسهیل می کند. علاوه بر این، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباط داخلی غیررسمی، نگرش کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار داد. مطالعه حاضر به درک عمیقتر از زنجیره سود خدمت-سود داخلی کمک می کند.

موضوعات مقاله