تأثیر حمایت عمومی بر سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه: ارزیابی تجربی بر شرکت های تولیدی اروپا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Non-parametric estimation Public subsidies R&D Investment
کلمات کلیدی :
برآورد غیر پارامتری، یارانه های عمومی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

تأثیر حمایت عمومی بر سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه: ارزیابی تجربی بر شرکت های تولیدی اروپا

عنوان انگلیسی :

The effect of public support on investment and R&D: An empirical evaluation on European manufacturing firms

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516307016
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Non-parametric estimation Public subsidies R&D Investment

کلمات کلیدی : برآورد غیر پارامتری، یارانه های عمومی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : تأثیر حمایت عمومی بر سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه: ارزیابی تجربی بر شرکت های تولیدی اروپا

عنوان انگلیسی : The effect of public support on investment and R&D: An empirical evaluation on European manufacturing firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516307016چکیده انگلیسی
This paper investigates the effect of government support on investment and on R&D expenditure. The empirical analysis is based on a large representative and cross-country comparative sample of manufacturing firms across seven European countries. Estimates from a non-parametric matching procedure suggest that public grants have a positive effect both on firms' investment and R&D, implying that recipient firms spend more than they would have without public aid. This may suggest that the possibility of perfect crowding out between private and public funds can be rejected. More in detail, grants appear to consistently affect traditional investment and similarly, R&D incentives have a positive impact on research spending. The paper also finds that grants trigger the use of long medium term credit suggesting that public policy may possibly help firms facing financial constraints and foster their growth. Finally, the analysis reveals some heterogeneity across the seven countries considered.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی تأثیر حمایت دولت بر سرمایه گذاری و هزینه های تحقیق و توسعه می پردازد. تجزیه و تحلیل تجربی بر مبنای نمونه ای موارد مقدماتی شرکت های تولیدی در هفت کشور اروپایی است. برآوردها از یک روش تطبیق غیر پارامتریک نشان می دهد که کمک های دولتی تأثیر مثبتی بر روی سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه شرکت ها می گذارد و این بدان معنی است که شرکت های دریافت کننده هزینه بیشتری را صرف کمک های عمومی می کنند. این ممکن است به این نکته اشاره کند که امکان انفصال کامل بین بودجه های خصوصی و عمومی می تواند رد شود. جزئیات بیشتر، کمک های مالی به طور مداوم بر سرمایه گذاری سنتی تأثیر می گذارد و به همین ترتیب، انگیزه های تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر هزینه های تحقیقاتی دارند. این مقاله همچنین می گوید که کمک های مالی باعث استفاده از اعتبار میان مدت ،بلند مدت می شود که نشان می دهد که سیاست های عمومی ممکن است به شرکت هایی که با محدودیت های مالی مواجه هستند و نمی توانند به رشد خود ادامه دهند، کمک کند. در نهایت، تجزیه و تحلیل برخی از ناهمگونی در هفت کشور مورد نظر نشان می دهد.

موضوعات مقاله