اثربخشی استراتژی های کسب و کار در صنعت نساجی برزیل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
strategy effectiveness Brazilian textile industry firm’s performance strategy implementation capability SME
کلمات کلیدی :
اثربخشی استراتژی، نساجی برزیل، عملکرد شرکت، اجرای استراتژی، قابلیت SME
عنوان فارسی :

اثربخشی استراتژی های کسب و کار در صنعت نساجی برزیل

عنوان انگلیسی :

Effectiveness of business strategies in Brazilian textile industry

ژورنال :
Revista de Administração
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716300899
آدرس DOI :
https://doi.org/10.5700/rausp1236
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : strategy effectiveness Brazilian textile industry firm’s performance strategy implementation capability SME

کلمات کلیدی : اثربخشی استراتژی، نساجی برزیل، عملکرد شرکت، اجرای استراتژی، قابلیت SME

عنوان فارسی : اثربخشی استراتژی های کسب و کار در صنعت نساجی برزیل

عنوان انگلیسی : Effectiveness of business strategies in Brazilian textile industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716300899چکیده انگلیسی
Effectiveness of business strategies in Brazilian textile industryThis research analyses how the interaction between strategy capabilities, strategy types, strategy formulation quality and implementation capability affect organizational performance in Brazilian textiles companies. This article proposes and tests a conceptual framework, using a structural equation modeling of a set of 211 valid questionnaires on Brazilian textiles firms. The results support links between focus strategy and marketing capabilities, and between cost leadership strategy and management capabilities. However, the relationship between technologic capabilities and differentiation strategy was not statistically significant. The existence of an inter-relationship between generic strategies of focus, cost leadership and differentiation indicates the use of combined strategies. Concerning the firms’ financial performance, the results show that management capability and market performance have a statistically significant relationship with financial performance.

چکیده فارسی
اثربخشی استراتژی های کسب و کار در صنعت نساجی برزیلاین تحقیق به بررسی نحوه تعامل بین قابلیت های استراتژی، انواع استراتژی ها، کیفیت فرمول بندی استراتژی و قابلیت اجرای بر عملکرد سازمانی در شرکت های نساجی برزیلی می پردازد. این مقاله یک چارچوب مفهومی را پیشنهاد می دهد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مجموعه ای از 211 پرسشنامه معتبر بر روی شرکت های نساجی برزیلی پیشنهاد می کند. نتایج، ارتباط بین استراتژی تمرکز و قابلیت بازاریابی، و بین استراتژی رهبری هزینه و قابلیت های مدیریت را پشتیبانی می کند. با این حال، رابطه بین توانایی های فن آوری و استراتژی تمایز از لحاظ آماری معنی دار نبود. وجود یک رابطه بین استراتژیهای عمومی تمرکز، رهبری هزینه و تمایز استفاده از استراتژی های ترکیبی را نشان می دهد. با توجه به عملکرد مالی شرکت ها، نتایج نشان می دهد که توانایی مدیریت و عملکرد بازار رابطه معنی داری با عملکرد مالی دارد.

موضوعات مقاله