بررسی تجربی از رابطه بین هوش هیجانی، سبکهای رهبری عملیاتی و تحول آفرین در بخش بانکداری

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Emotional Intelligence Transformational Leadership Transactional Leadership
کلمات کلیدی :
هوش هیجانی، رهبری تحول گرا، رهبری عملیاتی
عنوان فارسی :

بررسی تجربی از رابطه بین هوش هیجانی، سبکهای رهبری عملیاتی و تحول آفرین در بخش بانکداری

عنوان انگلیسی :

An Empirical Investigation of the Relationship Between Emotional Intelligence, Transactional and Transformational Leadership Styles in Banking Sector

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281505716X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.369
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Emotional Intelligence Transformational Leadership Transactional Leadership

کلمات کلیدی : هوش هیجانی، رهبری تحول گرا، رهبری عملیاتی

عنوان فارسی : بررسی تجربی از رابطه بین هوش هیجانی، سبکهای رهبری عملیاتی و تحول آفرین در بخش بانکداری

عنوان انگلیسی : An Empirical Investigation of the Relationship Between Emotional Intelligence, Transactional and Transformational Leadership Styles in Banking Sector

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281505716Xچکیده انگلیسی
Leadership theory and research have not adequately considered how leader's emotions influence their effectiveness. While there exists a significant amount of research on leadership, literature is comparatively thin on the relationship between leadership and emotional intelligence. A better understanding of emotional intelligence and its relationship to leadership style can address the existing gaps in literature and provide a more informed link between theory and practice. This study attempts to broaden the knowledge base of Human Resource Development through the investigation of emotional intelligence and leadership style. The total sample of 381 employees participated in the study. The findings of this study suggest that the ability perspective of emotional intelligence does not have any relationship with perceptions of leadership style. This finding is contrary to what one would expect from reviewing the literature and the associated citations. Mixed reliability results obtained within the correlations among the items, pointing to some potential construct validity problems served as a possible explanation for no significant correlations found between the undertaken dimensions.

چکیده فارسی
تئوری رهبری و پژوهشِ مربوطه به اندازه کافی این موضوع را که چگونه احساسات رهبر بر سودمندی شان موثر است را در نظر نگرفته است. در حالی که تعداد قابل توجهی از تحقیقات در رهبری وجود دارند که در پی آن بررسیزمربوطه، نسبتا بر رابطه بین رهبری و هوش هیجانی تاکید کرده است. درک بهتر از هوش هیجانی و رابطه آن با سبک رهبری می تواند شکاف های موجود در پژوهشها را از هم بگستراند و یک پیوند آگاهانه تر بین تئوری و عمل را ارائه نماید. این مطالعه با هدف گسترش دانش توسعه منابع انسانی از طریق بررسی هوش هیجانی و سبک رهبری انجام پذیرفت. کل نمونه شامل 381 کارمند بود که طی مطالعهء شرکت برآورد شد. یافته های این مطالعه نشان از این داشت که بُعد توانایی هوش هیجانی هیچ رابطه ای با برداشت از سبک رهبری ندارد. این یافته بر خلاف آنچه که از مرور متون و استناد همراه آن انتظار می رفت، در بر گرفته شد. نتایج حاصل از اطمینان به دست آمده نشان از ارتباط میان این موارد را در بر می گرفت، و به برخی از مشکلات بالقوه بعنوان یک توضیح ممکنه برای ارتباط معنی دار بین ابعاد متضمن گشته اشاره داشت.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000