بهبود مسئولیت حسابرسان و عملکرد شرکت با استفاده از روشهای حسابداری مدیریت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
8
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Accountability Management Accounting practices Firm performance Small Medium Enterprises Case study.
کلمات کلیدی :
حسابرسی، مدیریت حسابداری، عملکرد شرکت، شرکت متوسط کوچک ، مطالعه موردی
عنوان فارسی :

بهبود مسئولیت حسابرسان و عملکرد شرکت با استفاده از روشهای حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی :

Improving Employees Accountability and Firm Performance through Management Accounting Practices

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116000137
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00013-7
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 8

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Accountability Management Accounting practices Firm performance Small Medium Enterprises Case study.

کلمات کلیدی : حسابرسی، مدیریت حسابداری، عملکرد شرکت، شرکت متوسط کوچک ، مطالعه موردی

عنوان فارسی : بهبود مسئولیت حسابرسان و عملکرد شرکت با استفاده از روشهای حسابداری مدیریت

عنوان انگلیسی : Improving Employees Accountability and Firm Performance through Management Accounting Practices

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116000137چکیده انگلیسی
Evolution in the business environment will play a key role in spurring the growth of Small Medium Enterprises (SMEs) globally. Growing changes in business competition, daily operation, new strategy and technology are driving transformation in employees productivity and the future business environment that have significant impacts to organizations. Many organizations are demanding for proactive entrepreneurs with a dynamic team, who can run and steer their businesses to becoming more cost-efficient, which may lead to increased efficiency of firm performance. Literatures in management accounting recognize the important role of Management Accounting Practices (MAP) in Small Medium Enterprises (SMEs). This study examines the relationships between budgetary participation, commitment and performance measures through the tools and techniques of MAP in firm performance. A case study approach with heavy reliance on semi-structured interview was used, where 16 informants who are key decision makers and officer from different management levels were interviewed in the case study. Other sources of evidence have also been sought to enhance the desirability of the findings discussed. Our findings revealed that usefulness of MAP in the company improved employees’ accountability and firm performance. It also showed that budgetary participation and commitment from employees’ accountability have improvement activity when using MAP. This is directed towards helping others in achieving the desired business results by strategically positioning themselves into MAP in making informed decisions in their business undertaking. Further, the budgetary participation and commitment are predictors of managerial performance and accountability in perceived usefulness of MAP of firm performance outcomes.

چکیده فارسی
تکامل در محیط کسب و کار نقش کلیدی در ترویج رشد شرکت های کوچک متوسط ​​(SMEs) در سطح جهانی ایفا می کند. تغییرات در رقابت های کسب و کار، عملیات روزانه، استراتژی جدید و تکنولوژی، باعث تغییر در بهره وری کارکنان و محیط کسب و کار آینده می شود که تاثیرات قابل توجهی بر سازمان ها می گذارد. بسیاری از سازمان ها برای کارآفرینان پیشرو با یک تیم پویا، که می توانند کسب و کار خود را برای تبدیل شدن به کارآمدتر هزینه کنند و کارایی بیشتری در عملکرد شرکت داشته باشند، می توانند کار کنند. ادبیات در حسابداری مدیریت نقش مهم حسابداری مدیریت (MAP) را در شرکت های کوچک متوسط ​​(SMEs) مورد توجه قرار می دهد. این مطالعه رابطه بین مشارکت بودجه، تعهد و معیارهای عملکرد را از طریق ابزار و تکنیک های MAP در عملکرد شرکت بررسی می کند. یک رویکرد مطالعه موردی با اعتماد به نفس سنگین بر مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد، که در آن 16 نفر از خبرنگاران که تصمیم گیرندگان کلیدی و افسر از سطوح مختلف مدیریت بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند. سایر منابع شواهد نیز مورد بررسی قرار گرفته اند تا مطلوبیت یافته های مورد بحث را افزایش دهند. یافته های ما نشان داد که سودمندی MAP در شرکت بهبود پاسخگويی کارکنان و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. همچنین نشان داد که مشارکت و تعهد بودجه از پاسخگویی کارکنان، هنگام استفاده از MAP، فعالیت های را بهبود می بخشد. این امر به منظور کمک به دیگران در دستیابی به نتایج کسب و کار مورد نظر، با استراتژیک کردن موقعیت خود در MAP در تصمیم گیری آگاهانه در انجام کسب و کار خود هدایت می شود. علاوه بر این، مشارکت و تعهد بودجه، پیش بینی کننده عملکرد مدیریتی و حسابدهی در سودآوری در نظر گرفته شده از MAP نتایج عملکرد شرکت است.

موضوعات مقاله