درک کارکنان از سیستم های کارآمد و رفتار نوآورانه: نقش یادگیری تحقیقی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
97
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
High-performance work systems Innovative behaviour Exploratory learning Partial least squares
کلمات کلیدی :
سیستم های کارآیی بالا، رفتار نوآورانه، یادگیری اکتشافی، حداقل مربعات جزئی
عنوان فارسی :

درک کارکنان از سیستم های کارآمد و رفتار نوآورانه: نقش یادگیری تحقیقی

عنوان انگلیسی :

Employees' perceptions of high-performance work systems and innovative behaviour: The role of exploratory learning

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316301293
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.11.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 97

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : High-performance work systems Innovative behaviour Exploratory learning Partial least squares

کلمات کلیدی : سیستم های کارآیی بالا، رفتار نوآورانه، یادگیری اکتشافی، حداقل مربعات جزئی

عنوان فارسی : درک کارکنان از سیستم های کارآمد و رفتار نوآورانه: نقش یادگیری تحقیقی

عنوان انگلیسی : Employees' perceptions of high-performance work systems and innovative behaviour: The role of exploratory learning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316301293چکیده انگلیسی
This paper analyses the influence of employees' perceptions of high-performance work systems (HPWSs) on employees' exploratory learning and innovative behaviour. Furthermore, the mediating role of exploratory learning in this relationship has also been studied. To achieve these objectives, a quantitative analysis was conducted with a sample of 304 researchers from the Spanish public sector. Results showed the relevance of employees' perceptions of HPWSs in promoting exploratory learning and employees' innovative behaviour. The mediating role of exploratory learning in the relationship was assessed. The paper mentions the importance of workers' perceptions on the implementation of HPWSs and their impact on employees' behaviour. The paper also presents practical and theoretical implications.

چکیده فارسی
این مقاله تأثیر ادراکات کارکنان از سیستم های کارآیی بالا (HPWS ها) را بر یادگیری اکتشافی کارکنان و رفتار نوآورانه بررسی می کند. علاوه بر این، نقش میانجیگری یادگیری اکتشافی در این رابطه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به این اهداف، یک نمونه کمی از 304 محقق از بخش عمومی اسپانیا انجام شد. نتایج ارتباط ادراکات کارکنان HPWS ها در ارتقاء یادگیری اکتشافی و رفتار نوآورانه کارکنان نشان داده است. نقش واسطه ای از یادگیری اکتشافی در رابطه ارزیابی شد. این مقاله به اهمیت ادراک کارگران در اجرای HPWS ها و تاثیر آنها در رفتار کارکنان اشاره دارد. مقاله همچنین مفاهیم عملی و نظری را ارائه می دهد.

موضوعات مقاله