کارآفرینی و ثبات اشتغال – تطابق شغلی، ارزش بازار کار و تعهد شخصی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Entrepreneurship Employment turnover Job matching Labour market value Personal commitment
کلمات کلیدی :
کارآفرینی، گردش کار، تطابق شغلی، ارزش بازار کار، تعهد شخصی
عنوان فارسی :

کارآفرینی و ثبات اشتغال - تطابق شغلی، ارزش بازار کار و تعهد شخصی

عنوان انگلیسی :

Entrepreneurship and employment stability — Job matching, labour market value, and personal commitment

ژورنال :
Journal of Business Venturing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617300083
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2017.01.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Entrepreneurship Employment turnover Job matching Labour market value Personal commitment

کلمات کلیدی : کارآفرینی، گردش کار، تطابق شغلی، ارزش بازار کار، تعهد شخصی

عنوان فارسی : کارآفرینی و ثبات اشتغال - تطابق شغلی، ارزش بازار کار و تعهد شخصی

عنوان انگلیسی : Entrepreneurship and employment stability — Job matching, labour market value, and personal commitment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902617300083چکیده انگلیسی
This paper challenges the conventional belief that entrepreneurship is an unstable career path. Using longitudinal matched employer–employee data from Denmark, the analysis reveals that a transition to entrepreneurship decreases individual's employment turnover tendency. Three explanations are identified and empirically explored: (i) job matching, (ii) labour market value, and (iii) personal commitment. Entrepreneurs appear to be more productive and thus better matched compared to wageworkers. However, they also appear to be locked in entrepreneurship because of their anticipated lower value in the labour market and because of their personal attachment to the venture. The counter-intuitive finding – entrepreneurship yields greater employment stability – only holds with respect to subsequent transitions to wagework and not for new venture founding. The results have implications for our understanding of entrepreneurial entry and labour market dynamics.

چکیده فارسی
این مقاله بر این باور است که کارآفرینی یک مسیر شغلی ناپایدار است. با استفاده از داده های کارفرمایان و کارکنان طولانی دانمارک، تجزیه و تحلیل نشان می دهد که گذار به کارآفرینی گرایش اشتغال فرد را کاهش می دهد. سه توضیح شناسایی شده و تجربی بررسی شده است: (i) تطبیق شغلی، (ii) ارزش بازار کار، و (iii) تعهد شخصی. کارآفرینان به نظر می رسد مولد تر هستند و بنابراین در مقایسه با کارگران دست اندرکار بهتر است. با این حال، به نظر می رسد که آنها در کارآفرینی به دلیل ارزش پیش بینی شده آنها در بازار کار و به دلیل دلبستگی شخصی خود به این سرمایه گذاری، به نظر می رسد. یافته های ضد بصیرتی - کارآفرینی ثبات بیشتری در اشتغال ایجاد می کند - فقط با توجه به انتقال پس از آن به کار دستمزد و نه برای ایجاد سرمایه گذاری جدید. نتایج به دست آمده درک ما از ورود کارآفرینی و پویایی بازار کار است.

موضوعات مقاله