تحلیل اگزرژی پیشرفته در یک چرخه خنک کننده خودکار آبشار اصلاح شده با اجکتور

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Zeotropic mixtures Auto-cascade refrigeration cycle Ejector Performance enhancement
کلمات کلیدی :
مخلوط های زوتروپیک ، چرخه یخچال اتوماتیک افشانه، افزایش عملکرد افشانه
عنوان فارسی :

تحلیل اگزرژی پیشرفته در یک چرخه خنک کننده خودکار آبشار اصلاح شده با اجکتور

عنوان انگلیسی :

Energy and exergy analysis of a new ejector enhanced auto-cascade refrigeration cycle

ژورنال :
Energy Conversion and Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415007463
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.07.087
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Zeotropic mixtures Auto-cascade refrigeration cycle Ejector Performance enhancement

کلمات کلیدی : مخلوط های زوتروپیک ، چرخه یخچال اتوماتیک افشانه، افزایش عملکرد افشانه

عنوان فارسی : تحلیل اگزرژی پیشرفته در یک چرخه خنک کننده خودکار آبشار اصلاح شده با اجکتور

عنوان انگلیسی : Energy and exergy analysis of a new ejector enhanced auto-cascade refrigeration cycle

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415007463چکیده انگلیسی
A new ejector enhanced auto-cascade refrigeration cycle using R134a/R23 refrigerant mixture is proposed in this paper. In the new cycle, an ejector is used to recover part of the work that would otherwise be lost in the throttling processes. The performance comparison between the new cycle and a basic auto-cascade refrigeration cycle is carried out based on the first and second laws of thermodynamics. The simulation results show that both the coefficient of performance and exergy efficiency of the new cycle can be improved by 8.42–18.02% compared with those of the basic cycle at the same operation conditions as the ejector has achieved pressure lift ratios of 1.12–1.23. It is found that in the new cycle, the highest exergy destruction occurs in the compressor followed by the condenser, cascade condenser, expansion valve, ejector and evaporator. The effect of some main parameters on the cycle performance is further investigated. The results show that for the new cycle, the achieved performance improvement over the basic cycle is also dependent on the mixture composition and the vapor quality at the condenser outlet. The coefficient of performance improvement of the new cycle over the basic cycle degrades with increasing vapor quality. In addition, there exists an optimum mixture composition to obtain the maximum coefficient of performance for the new cycle when other operation conditions are given. The optimum mixture composition of both cycles may be fixed at about 0.5 under the given evaporating temperature.

چکیده فارسی
در این مقاله یک چرخه یخچال اتوماتیک آبشار با استفاده از مخلوط یخچال R134a / R23 بهبود یافته است. در چرخه جدید، یک انژکتور برای بازیابی بخشی از کار استفاده می شود که در غیر این صورت در فرایندهای مهار کردن گم می شود. مقایسه عملکرد بین چرخه جدید و یک چرخه یخچال اتوماتیک به صورت اتوماتیک طبق قوانین اول و دوم ترمودینامیک انجام می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هر دو ضریب عملکرد و بازده اضافی در چرخه جدید می توانند با 18.02٪ -18.02٪ در مقایسه با چرخه پایه در شرایط عملیاتی مشابه بهبود یافته اند، زیرا انژکتور نسبت به 1.12-1.23 افزایش یافته است. مشخص شده است که در چرخه جدید، بیشترین تخریب اگزرژی در کمپرسور به دنبال کندانسور، کندانسور آبشار، شیر توسعه، انژکتور و اواپراتور رخ می دهد. اثر برخی از پارامترهای اصلی در عملکرد چرخه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برای چرخه جدید، بهبود عملکرد به دست آمده از طریق چرخه پایه نیز به ترکیب مخلوط و کیفیت بخار در خروجی کندانسور بستگی دارد. ضریب بهبود عملکرد چرخه جدید بر روی چرخه پایه با افزایش کیفیت بخار کاهش می یابد. علاوه بر این، یک ترکیب مخلوط بهینه برای به دست آوردن حداکثر ضریب عملکرد برای چرخه جدید زمانی که دیگر شرایط عملیات ارائه شده وجود دارد. ترکیب مخلوط بهینه هر دو سیکل ممکن است در حدود 0.5 تحت دمای تبخیر داده شده ثابت شود.

موضوعات مقاله