درستی انرژی: یک بررسی مفهومی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
100
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Energy justice Energy policy Whole energy systems Energy economics
کلمات کلیدی :
انرژی عدالت، سیاست انرژی، سیستم های انرژی کامل، اقتصاد انرژی
عنوان فارسی :

درستی انرژی: یک بررسی مفهومی

عنوان انگلیسی :

Energy justice: A conceptual review

ژورنال :
Energy Research & Social Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629615300669
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 100

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Energy justice Energy policy Whole energy systems Energy economics

کلمات کلیدی : انرژی عدالت، سیاست انرژی، سیستم های انرژی کامل، اقتصاد انرژی

عنوان فارسی : درستی انرژی: یک بررسی مفهومی

عنوان انگلیسی : Energy justice: A conceptual review

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629615300669چکیده انگلیسی
Energy justice has emerged as a new crosscutting social science research agenda which seeks to apply justice principles to energy policy, energy production and systems, energy consumption, energy activism, energy security and climate change. A conceptual review is now required for the consolidation and logical extension of this field. Within this exploration, we give an account of its core tenets: distributional, recognition and procedural. Later we promote the application of this three-pronged approach across the energy system, within the global context of energy production and consumption. Thus, we offer both a conceptual review and a research agenda. Throughout, we explore the key dimensions of this new agenda – its evaluative and normative reach – demonstrating that energy justice offers, firstly, an opportunity to explore where injustices occur, developing new processes of avoidance and remediation and recognizing new sections of society. Secondly, we illustrate that energy justice provides a new stimulating framework for bridging existing and future research on energy production and consumption when whole energy systems approaches are integrated into research designs. In conclusion, we suggest three areas for future research: investigating the non-activist origins of energy justice, engaging with economics, and uniting systems of production and consumption.

چکیده فارسی
عدالت انرژی به عنوان یک برنامه تحقیقاتی جدید در مورد علوم اجتماعی که به دنبال اعمال اصول عدالت به سیاست انرژی، تولید انرژی و سیستم، مصرف انرژی، فعالیت انرژی، امنیت انرژی و تغییرات اقلیمی است، به وجود آمده است. برای تثبیت و گسترش منطقی این حوزه، بازنگری مفهومی لازم است. در این اکتشاف، ما از دلائل اصلی آن توزیع می کنیم: توزیع، شناخت و چگونگی . بعدها ما از این رویکرد سه گانه در کل سیستم انرژی، در زمینه جهانی تولید و مصرف انرژی استفاده می کنیم. بنابراین، ما هر دو یک بررسی مفهومی و یک برنامه تحقیق ارائه می دهیم. در طول تمام ابعاد کلیدی این دستورالعمل جدید - سنجش و ارزیابی آن - کشف می کنیم که عدالت انرژی ارائه می دهد، در ابتدا، فرصتی برای کشف جایی که بی عدالتی رخ می دهد، ایجاد فرایندهای جدید ،اجتناب و اصلاح و شناخت بخش های جدید جامعه است. ثانیا، ما نشان می دهیم که عدالت انرژی یک چارچوب محرک جدید برای تحقق تحقیقات موجود و آینده در زمینه تولید و مصرف انرژی، زمانی که سیستم های کل سیستم انرژی در طرح های پژوهشی تلفیق می شوند، ارائه می دهد. در نتیجه، سه زمینه برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده است: تحقیق در مورد ریشه های غیر فعال عدالت انرژی، درگیر شدن با اقتصاد و ادغام سیستم های تولید و مصرف.

موضوعات مقاله