مدیریت تأمین انرژی برای خرده فروشان برق با استفاده از رویکرد تکوینی جدید بر اساس ترکیب BICA-BPSO

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
17
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Energy procurement management Electricity retailer Binary imperialist competitive algorithm (BICA) Binary particle swarm optimization (BPSO)
کلمات کلیدی :
مدیریت تهیه انرژی، خرده فروش برق، الگوریتم رقابت امپریالیست دودویی(BICA)، بهینه سازی ذرات دودویی (BPSO)
عنوان فارسی :

مدیریت تأمین انرژی برای خرده فروشان برق با استفاده از رویکرد تکوینی جدید بر اساس ترکیب BICA-BPSO

عنوان انگلیسی :

Energy procurement management for electricity retailer using new hybrid approach based on combined BICA–BPSO

ژورنال :
International Journal of Electrical Power & Energy Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061515002380
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2015.05.033
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 17

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Energy procurement management Electricity retailer Binary imperialist competitive algorithm (BICA) Binary particle swarm optimization (BPSO)

کلمات کلیدی : مدیریت تهیه انرژی، خرده فروش برق، الگوریتم رقابت امپریالیست دودویی(BICA)، بهینه سازی ذرات دودویی (BPSO)

عنوان فارسی : مدیریت تأمین انرژی برای خرده فروشان برق با استفاده از رویکرد تکوینی جدید بر اساس ترکیب BICA-BPSO

عنوان انگلیسی : Energy procurement management for electricity retailer using new hybrid approach based on combined BICA–BPSO

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061515002380چکیده انگلیسی
These smaller consumers usually prefer to purchase at a constant price that is adjusted at most a few times per year. Electricity retailers are in business to bridge the gap between the wholesale market and these smaller consumers. This paper proposes a hybrid approach based on binary imperialist competitive algorithm (BICA) and binary particle swarm optimization (BPSO) to find the optimal energy procurement for electricity retailer with multiple procurement options such as self-generating facility, bilateral contracts and pool market purchase in restructured electricity markets. The solutions of these problems provide adequate information to obtain an energy procurement strategy for retailers. Also, the results of proposed hybrid approach are compared with conventional ICA and PSO methods. Test results show that the proposed hybrid approach is more effective and has higher capability in finding optimum solutions in comparison to ICA and PSO methods. A case study is used to illustrate the efficiency of the proposed hybrid approach.

چکیده فارسی
این مصرف کنندگان کوچک تر معمولا ترجیح می دهند با قیمت ثابت خریداری کنند که بیشتر از چند بار در سال تنظیم می شود. خرده فروشان برق در کسب و کار برای پر کردن شکاف بین بازار عمده فروشی و این مصرف کنندگان کوچکتر هستند. این مقاله یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر الگوریتم رقابتی امپریالیستی دوتایی (BICA) و بهینه سازی ذرات دودویی (BPSO) را برای یافتن تهیه بهینه انرژی برای خرده فروشان برق با گزینه های مختلف خرید مانند تاسیسات تولید خود، قراردادهای دوجانبه و خرید بازار استخر پیشنهاد می کند. بازارهای برق بازسازی شده. راه حل های این مشکلات اطلاعات کافی برای به دست آوردن یک استراتژی تهیه انرژی برای خرده فروشان فراهم می کند. همچنین نتایج روش ترکیبی پیشنهاد شده با روش های معمول ICA و PSO مقایسه شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که رویکرد ترکیبی پیشنهاد شده موثرتر است و دارای قابلیت بالاتر در یافتن راه حل های مطلوب در مقایسه با روش های ICA و PSO است. یک مطالعه موردی برای نشان دادن کارآیی روش ترکیبی پیشنهاد شده است.

موضوعات مقاله