افزایش خدمات بازار و عملیات سازمانی از طریق یک سیستم توزیع مبتنی بر GIS در مقیاس وسیع

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Decision support systems Geographical information system Marketing service Large-scale logistics distribution
کلمات کلیدی :
سیستم های پشتیبانی تصمیم، سیستم اطلاعات جغرافیایی، خدمات بازاریابی، توزیع لجستیک در مقیاس بزرگ
عنوان فارسی :

افزایش خدمات بازار و عملیات سازمانی از طریق یک سیستم توزیع مبتنی بر GIS در مقیاس وسیع

عنوان انگلیسی :

Enhancing market service and enterprise operations through a large-scale GIS-based distribution system

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416300380
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.02.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Decision support systems Geographical information system Marketing service Large-scale logistics distribution

کلمات کلیدی : سیستم های پشتیبانی تصمیم، سیستم اطلاعات جغرافیایی، خدمات بازاریابی، توزیع لجستیک در مقیاس بزرگ

عنوان فارسی : افزایش خدمات بازار و عملیات سازمانی از طریق یک سیستم توزیع مبتنی بر GIS در مقیاس وسیع

عنوان انگلیسی : Enhancing market service and enterprise operations through a large-scale GIS-based distribution system

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417416300380چکیده انگلیسی
We develop a large-scale service information system integrating market analysis, customer relationship management (CRM), and distribution service optimization. The system is based on geographical information systems (GIS), and the goals include reducing the distribution cost, increasing the efficiency, satisfying customer demand, and improving service quality. We discuss in detail the design of the model and the implementation of the system. The main contributions of this work are: (1) proposing a new workload evaluation method based on statistical analysis of the large data set. The workload measure is based on GIS and enterprise databases, which address the workload imbalance issue in distribution; (2) implementing an optimal distribution model to serve nearly a hundred thousand retailers. The model contains two stages and uses a Cluster-First-Route-Second approach. In the clustering stage, we improve the K-means method; while at the routing stage, we design a hybrid heuristic algorithm for GIS data by employing the genetic algorithm and simulated annealing techniques; and (3) integrating market analysis, CRM, and distribution service optimization to improve market service and enterprise operations.

چکیده فارسی
ما یک سیستم اطلاعاتی گسترده در زمینه خدمات، یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و بهینه سازی خدمات توزیع را توسعه می دهیم. این سیستم براساس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است و اهداف شامل کاهش هزینه توزیع، افزایش کارایی، رضایت تقاضای مشتری و بهبود کیفیت خدمات است. ما در مورد طراحی مدل و اجرای سیستم به طور دقیق صحبت می کنیم. سهم اصلی این کار عبارتند از: (1) پیشنهاد روش ارزشیابی جدید کار بر اساس تجزیه و تحلیل آماری مجموعه داده های بزرگ. اندازه گیری حجم کار براساس GIS و پایگاه داده های سازمانی است که به مسئله عدم تعادل کار در توزیع اشاره می کند. (2) اجرای یک مدل توزیع بهینه برای خدمت به نزدیک به صد هزار خرده فروشان. این مدل شامل دو مرحله است و از رویکرد خوشه-اول-مسیر-دوم استفاده می کند. در مرحله خوشه بندی، روش K-means را بهبود می بخشیم. در حالی که در مرحله مسیریابی، الگوریتم هیبرید هورستیک برای داده های GIS با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تکنیک های آنیلینگ شبیه سازی طراحی شده است. و (3) یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل بازار، CRM و بهینه سازی توزیع خدمات برای بهبود خدمات بازار و عملیات شرکت.

موضوعات مقاله