ارزش های محیطی و ارزش مشتری در روابط عرضه کننده صنعتی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نامشخص
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Environmental values; Customer-perceived value; Industrial relationships; Environmental supplier; Survey
کلمات کلیدی :
ارزش های محیطی؛ ارزش درک شده مشتری ؛ روابط صنعتی؛ تامین کننده محیط زیست؛ نظرسنجی
عنوان فارسی :

ارزش های محیطی و ارزش مشتری در روابط عرضه کننده صنعتی

عنوان انگلیسی :

Environmental values and customer-perceived value in industrial supplier relationships

ژورنال :
Journal of Cleaner Production
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617307990
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.081
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : نامشخص

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Environmental values; Customer-perceived value; Industrial relationships; Environmental supplier; Survey

کلمات کلیدی : ارزش های محیطی؛ ارزش درک شده مشتری ؛ روابط صنعتی؛ تامین کننده محیط زیست؛ نظرسنجی

عنوان فارسی : ارزش های محیطی و ارزش مشتری در روابط عرضه کننده صنعتی

عنوان انگلیسی : Environmental values and customer-perceived value in industrial supplier relationships

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617307990چکیده انگلیسی
This study addresses a gap in the research on supply channel management by integrating environmental values and value creation in the context of buyer-supplier relationships. This study has two objectives: (i) to explore the environmental values structure of industrial customers, and (ii) to test the effect of environmental values on overall value perceptions. The effect of customer's environmental values on the supplier's environmental image and customer-perceived value is tested with structural equation modeling using the PLS method. The empirical analysis is based on a global sample of industrial companies that have a high impact on the environment (n = 121). Key findings of this study are that (i) customer environmental values consist of three domains: corporate stance, operational awareness and environmental competence; (ii) environmental values of the customer have an effect on supplier assessment in a competitive market; and (iii) industrial suppliers should contribute to customers' overall value expectations by building an image that is based on environmental competitiveness.

چکیده فارسی
این مطالعه با ارزش های محیطی ادغامی و ایجاد ارزش در زمینه روابط خریدار و تامین کننده به شکاف در تحقیق در مورد مدیریت کانال عرضه می پردازد. این مطالعه دو هدف دارد : (i) بررسی ساختار ارزشهای محیطی مشتریان صنعتی، و (ii) آزمون اثر ارزش های محیطی در برداشت ارزش کلی. اثر ارزش های محیطی مشتری بر تصویر محیط تامین کننده و ارزش مشتری با استفاده از روش PLS با مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمایش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس یک نمونه جهانی از شرکت های صنعتی است که تأثیر زیادی بر محیط دارند (121 n =). یافته های کل این مطالعه عبارتند از (i) ارزش های محیط مشتری شامل سه حوزه می باشد:موضع شرکت، آگاهی عملیاتی و صلاحیت محيط زيستی؛ (ii) ارزش های محیطی مشتری دارای تأثیر بر ارزیابی تامین کنندگان در یک بازار رقابتی است؛ و (iii) تامین کنندگان صنعتی باید به انتظارات ارزش کلی مشتریان برای ساخت یک تصویر که بر اساس رقابت محیطی کمک کنند.

موضوعات مقاله