طراحی ارگونومیک داخل کابین جرثقیل: راه برای بهبود ایمنی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Safety Crane operators Anthropometry Design
کلمات کلیدی :
اپراتورهای ایمنی جرثقیل، آنتروپومتری، طراحی
عنوان فارسی :

طراحی ارگونومیک داخل کابین جرثقیل: راه برای بهبود ایمنی

عنوان انگلیسی :

Ergonomic design of crane cabin interior: The path to improved safety

ژورنال :
Safety Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753514002914
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.11.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Safety Crane operators Anthropometry Design

کلمات کلیدی : اپراتورهای ایمنی جرثقیل، آنتروپومتری، طراحی

عنوان فارسی : طراحی ارگونومیک داخل کابین جرثقیل: راه برای بهبود ایمنی

عنوان انگلیسی : Ergonomic design of crane cabin interior: The path to improved safety

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753514002914چکیده انگلیسی
Many procedures in the development process of crane cabins today are still based on the specific experience of manufacturers and historical guidelines. It is not surprising that they fail to meet the needs of a large proportion of operators. Accordingly, the need for more objective, theoretically justified and consistent models, that will minimize crane operators’ biomechanical and visual problems through anthropometric characteristic analysis to improve safety and prevent crane related fatalities and injuries, arises. In that aim we firstly identified the critical characteristics of existing crane cabins linked to visibility and posture (seat and armrest problems) using users’ opinions and Pareto analysis. We then collected rarely available data on crane operators in Serbian companies (64 in the first and 10 operators in the control sample) and proposed methodology for the ergonomic assessment of crane cabins based on drawing-board mannequins and kinematic modeling. The implemented methodology interval estimate obtains an interior space of 1095 × 1150 × 1865 mm in which is possible to eliminate the critical characteristics of existing crane cabins. The research results fulfill user needs not satisfied in existing crane cabins and suggest certain changes to existing standards on the path to improved safety.

چکیده فارسی
بسیاری از مراحل در فرآیند توسعه کابین جرثقیل امروز هنوز بر اساس تجربه خاص تولید کنندگان و دستورالعمل های تاریخی است. شگفت آور نیست که آنها به نیازهای بخش بزرگی از اپراتورها رسیده اند. بر این اساس، نیاز به عینی تر، به لحاظ نظری توجیه و مدل های سازگار باشد، که مشکلات بیومکانیکی و بصری اپراتورهای جرثقیل از طریق تجزیه و تحلیل ویژگی های تن سنجی حداقل رساندن به بهبود ایمنی و جلوگیری از مرگ و میر مرتبط جرثقیل و صدمات، ناشی می شود. در این راستا ابتدا ویژگی های بحرانی کابین جرثقیل های موجود مرتبط با دید و موقعیت (مشکلات صندلی و دست و پا) را با استفاده از نظرات کاربران و تجزیه و تحلیل پارتو شناسایی کردیم. پس از آن ما داده به ندرت در دسترس بر روی اپراتور جرثقیل در شرکت های صربستان (64 در اول و 10 اپراتور در نمونه شاهد) جمع آوری و روش برای ارزیابی ارگونومیک از کابین جرثقیل بر اساس انواع مانکن های طراحی هیئت مدیره و مدل سازی حرکتی ارائه شده است. برآورد فاصله روش شناسی اجرا شده، فضای داخلی 1865 * 1050 × 1150 × 185 میلی متر را به دست می دهد که در آن امکان حذف ویژگی های بحرانی کابین های جرثقیل موجود وجود دارد. نتایج تحقیقات نیازهای کاربر را در کابین جرثقیل موجود رضایت بخش نمی کند و تغییرات خاصی را در استاندارد های موجود در مسیر بهبود ایمنی نشان می دهد.

موضوعات مقاله