برآورد و ارزیابی قابلیت اطمینان سفر برای کاربرد برنامه ریزی حمل و نقل

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Reliability; Transportation planning; Travel time; Mode choice; Network investments
کلمات کلیدی :
قابلیت اطمینان؛ برنامه ریزی حمل و نقل؛ زمان سفر؛ انتخاب حالت سرمایه گذاری های شبکه
عنوان فارسی :

برآورد و ارزیابی قابلیت اطمینان سفر برای کاربرد برنامه ریزی حمل و نقل

عنوان انگلیسی :

Estimation and valuation of travel time reliability for transportation planning applications

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17300263
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Reliability; Transportation planning; Travel time; Mode choice; Network investments

کلمات کلیدی : قابلیت اطمینان؛ برنامه ریزی حمل و نقل؛ زمان سفر؛ انتخاب حالت سرمایه گذاری های شبکه

عنوان فارسی : برآورد و ارزیابی قابلیت اطمینان سفر برای کاربرد برنامه ریزی حمل و نقل

عنوان انگلیسی : Estimation and valuation of travel time reliability for transportation planning applications

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17300263چکیده انگلیسی
This paper proposes a method to measure the value, forecast, and incorporate reliability in the transportation planning process. Empirically observed travel time data from INRIX are used in an introduced method to measure Origin Destination (OD)-based reliability. OD-based reliability is a valuable concept, since it can be easily incorporated in most travel models. The measured reliability is utilized to find the value of reliability for a specific mode choice problem and to establish the relationship between travel time and reliability. This relationship is useful to forecast reliability in future scenarios. Findings are combined with Maryland Statewide Transportation Model to find the value of reliability savings by improving the network in a case study. The Inter-County Connector is used as the case study to show the significance of reliability savings. The proposed approach can be used to (1) provide a systematic approach to estimate travel time reliability for planning agencies, (2) incorporate travel time reliability in transportation planning models, and (3) evaluate reliability improvements gained from transportation network investments.

چکیده فارسی
این مقاله یک روش برای اندازه گیری ارزش، پیش بینی و قابلیت اطمینان در فرایند برنامه ریزی حمل و نقل را پیشنهاد می کند. داده های سفر زمانی مشاهده شده از INRIX در روش معرفی شده برای اندازه گیری قابلیت اطمینان مبتنی بر مقصد منبع (OD) استفاده می شود. قابلیت اطمینان مبتنی بر OD یک مفهوم ارزشمند است، زیرا می توان آن را به راحتی در اغلب مدل های سفر گنجانید . اندازه گیری قابلیت اطمینان برای پیدا کردن ارزش آن برای انتخاب یک مسئله حالت خاص و ایجاد ارتباط بین زمان سفر و قابلیت اطمینان استفاده می شود. این رابطه برای پیش بینی قابلیت اطمینان در سناریوهای آینده مفید است. یافته ها با مدل حمل و نقل در مریلند همراه می شوند تا ارزش صرفه جویی در قابلیت اطمینان را با بهبود شبکه در یک مطالعه موردی پیدا کنند. متصل کنندگان درون شهری به عنوان نمونه مورد استفاده برای نشان دادن اهمیت صرفه جویی در قابلیت اطمینان استفاده می شود. رویکرد پیشنهادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد: (1) یک رویکرد سیستماتیک برای ارزیابی قابلیت اطمینان سفر برای آژانس های برنامه ریزی، (2) پیوستن قابلیت اطمینان سفر در مدل های برنامه ریزی حمل و نقل، و (3) ارزیابی قابلیت اطمینان به دست آمده از سرمایه گذاری شبکه های حمل و نقل.

موضوعات مقاله