سنجش و ارزیابی سازمان تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی / زمانبندی در صنایع خودروسازی پاکستان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
14
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Maintenance organization maintenance planning/scheduling benchmarking automotive sector
کلمات کلیدی :
تعمیر و نگهداری، نگهداری سازمان، معیارهای برنامه ریزی / زمانبندی ، بخش خودرو
عنوان فارسی :

سنجش و ارزیابی سازمان تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی / زمانبندی در صنایع خودروسازی پاکستان

عنوان انگلیسی :

Evaluation and Benchmarking of Maintenance Organization and Planning/Scheduling at Automotive Industries of Pakistan

ژورنال :
Procedia CIRP
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001748
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.159
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 14

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Maintenance organization maintenance planning/scheduling benchmarking automotive sector

کلمات کلیدی : تعمیر و نگهداری، نگهداری سازمان، معیارهای برنامه ریزی / زمانبندی ، بخش خودرو

عنوان فارسی : سنجش و ارزیابی سازمان تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی / زمانبندی در صنایع خودروسازی پاکستان

عنوان انگلیسی : Evaluation and Benchmarking of Maintenance Organization and Planning/Scheduling at Automotive Industries of Pakistan

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001748چکیده انگلیسی
Advancement in technology and greater technological environment has changed the idea of maintenance from necessary evil to profit – generating business element. It has now become important for the companies to adopt best practices in maintenance domain along with other industrial discipline to not only improve their competitive position but also, to ensure sustainable and productive operation of resources. In order to make rapid improvements, companies should examine their maintenance practices from external perspective. For this reason, philosophy of benchmarking is used which is continuously measuring and comparing business processes in search of best practices which when adopted may lead to better performance. This article presents a benchmarking study of maintenance practices carried out within the automotive industries of Pakistan. The high significance in the growth of economy and a leading domain of large scale manufacturing in Pakistan were the enabling factors of selecting the automotive sector for this study. Organization and planning/scheduling of maintenance activities were the main areas evaluated in this research and the results were gathered via questionnaire filling technique. Results obtained for different industries were not only compared with each other but were also compared with prescribed world class benchmarks. Areas where the companies lead and lack are highlighted to make sure that the companies can improve their performance in terms of sustainability and productivity.

چکیده فارسی
پیشرفت در فن آوری و محیط تکنولوژیک بیشتر، ایده نگهداری از شر ضروری را به عناصر تجاری سود آور تبدیل کرده است. در حال حاضر مهم است که شرکت ها در کنار سایر رشته های صنعتی، بهترین شیوه ها را در حوزه تعمیر و نگهداری به کار گیرند تا نه تنها موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشیده بلکه همچنین برای اطمینان از کارایی پایدار و کارآمد منابع. به منظور بهبود سریع، شرکت ها باید شیوه های نگهداری آنها را از منظر خارجی بررسی کنند. به همین دلیل، استفاده از فلسفه معیار سنجی استفاده می شود که به طور پیوسته فرآیندهای کسب و کار را در جستجوی بهترین شیوه های اندازه گیری و مقایسه می کند که در هنگام تصویب می تواند به عملکرد بهتر منجر شود. این مقاله، ارائه یک مطالعه معیارهای انجام عملیات تعمیر و نگهداری در صنایع خودروسازی پاکستان را ارائه می دهد. اهمیت بالا در رشد اقتصاد و حوزه پیشرو در تولید مقیاس بزرگ در پاکستان، عوامل توانمند انتخاب بخش صنعت برای این مطالعه بود. سازماندهی و برنامه ریزی / برنامه ریزی فعالیت های تعمیر و نگهداری، زمینه های اصلی مورد بررسی در این تحقیق بود و نتایج با استفاده از روش پر کردن پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج به دست آمده برای صنایع مختلف نه تنها در مقایسه با یکدیگر، بلکه با مقیاس های طبقه بندی شده جهانی نیز مقایسه شد. مناطقی که شرکت ها و نبود آن ها برجسته شده اند تا اطمینان حاصل شود که شرکت ها می توانند عملکرد خود را از لحاظ پایداری و بهره وری بهبود بخشند.

موضوعات مقاله