ارزیابی حلقه‌های بازخوردی در تمرکز فقر بر عملیات بانک جهانی

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
11
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
World Bank Poverty focus Feedback loops Monitoring and evaluation Learning Development effectiveness
کلمات کلیدی :
بانک جهانی؛ تمرکز فقر؛ حلقه‌های بازخوردی؛ پایش و ارزیابی؛ یادگیری؛ اثربخشی توسعه
عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی :

ارزیابی حلقه‌های بازخوردی در تمرکز فقر بر عملیات بانک جهانی

ژورنال :
Evaluation and Program Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718916303469
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2017.08.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 11

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : World Bank Poverty focus Feedback loops Monitoring and evaluation Learning Development effectiveness

کلمات کلیدی : بانک جهانی؛ تمرکز فقر؛ حلقه‌های بازخوردی؛ پایش و ارزیابی؛ یادگیری؛ اثربخشی توسعه

عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی : ارزیابی حلقه‌های بازخوردی در تمرکز فقر بر عملیات بانک جهانی

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718916303469چکیده انگلیسی
The World Bank Group in 2013 made the elimination of extreme poverty by 2030 a central institutional focus and purpose. This paper, based on an evaluation conducted by the Independent Evaluation Group of the World Bank Group, examines how, and how well, the Bank uses feedback loops to enhance the poverty focus of its operations. Feedback loops are important for every element of the results chain running from data, to diagnostics, to strategy formulation and finally to strategy implementation. The evaluation uses a range of instruments, including surveys of stakeholders and World Bank staff, focus group meetings, country case studies and systematic reviews of Bank lending and non-lending operations. We find that while the Bank generates useful information on poverty reduction from its projects and programs, the feedback loops – from outcomes to data analysis to diagnostics to strategy formulation and implementation – have generally been weak, with sizable variation across countries.

چکیده فارسی
گروه بانک جهانی در سال 2013 ؛ حذف فقر مطلق تا سال 2030 را یک هدف و تمرکز نهادی اصلی دانست. این مقاله، بر ارزیابی انجام شده از سوی گروه ارزیابی مستقل در گروه بانک مرکزی مبتنی است که به بررسی چگونگی و نحوه استفاده بانک‌ها از حلقه‌های بازخوردی در بهبود تمرکز فقر بر عملیات آن می‌پردازد. حلقه های بازخوردی برای هر عنصر زنجیرۀ نتایج اعم از داده‌ها، تشخیص، ساختاربندی استراتژی و در نهایت برای اجرای راهبردی حائز اهمیت است. در این ارزیابی از طیفی از ابزار، از جمله نظرسنجی سهامداران و کارکنان بانک جهانی، جلسات متمرکز گروهی، مطالعات موردی کشوری و بررسی‌های نظام‌مند وام‌های بانکی و عملیات دیگر استفاده شده است. ما به این نتیجه رسیدیم که اگرچه بانک اطلاعات مفیدی در مورد کاهش فقر از برنامه‌ها و پروژه‌های خود کسب کرده است، اما حلقه‌های بازخوردی ـ از نتایج تحلیل داده گرفته تا تشخیص، ساختاربندی استراتژی و اجرا ـ همراه با تغییرات قابل توجه در سراسر کشور، ضعیف بوده است.

موضوعات مقاله