شیوه‌های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در سه کشور عضو اتحادیه اروپا :آیا مدیران می توانند حقیقت را از اشتباهات بگویند؟

Elsevier تومان 23,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
75
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Human resource management Evidence-based practices Managers Practitioners Poland Croatia Malta
کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی، شیوه های مبتنی بر شواهد، مديران، شرکت کنندگان، لهستان، کرواسی، مالت
عنوان فارسی :

شیوه‌های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در سه کشور عضو اتحادیه اروپا :آیا مدیران می توانند حقیقت را از اشتباهات بگویند؟

عنوان انگلیسی :

Evidence-based human resource management practices in three EU developing member states: Can managers tell truth from fallacy?

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237317300312
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2017.02.010
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 75

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Human resource management Evidence-based practices Managers Practitioners Poland Croatia Malta

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی، شیوه های مبتنی بر شواهد، مديران، شرکت کنندگان، لهستان، کرواسی، مالت

عنوان فارسی : شیوه‌های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد در سه کشور عضو اتحادیه اروپا :آیا مدیران می توانند حقیقت را از اشتباهات بگویند؟

عنوان انگلیسی : Evidence-based human resource management practices in three EU developing member states: Can managers tell truth from fallacy?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237317300312چکیده انگلیسی
Good management practice is assumed to be the product of a good knowledge base and its application, not least in Human Resource Management (HRM). The aim of this study is to assess the extent to which managers adhere to practices of HRM that are more likely to be upheld by research evidence as opposed to beliefs for which research evidence is highly lacking. In addition, it evaluates practitioners’ explanations about adopting HR practices. This study was conducted in three European Union (EU) developing countries (Poland, Croatia and Malta). A mixed-methods approach is adopted, utilising a web-based questionnaire targeting a purposive sample of 300 practitioners occupying managerial positions and directly involved in people management (Study 1), followed by 20 in-depth interviews with similar participants (Study 2). Our study reveals that managers are always fully cognisant of the main body of research evidence related to specific HR practices. Practitioners are more likely to access required knowledge for applications through popular sources rather than more reliable ones due to time constraints, inaccessibility and inability to evaluate evidence. While they appreciate the role of theory, the leap from theory to application is not easy or straightforward, commenting that large gaps between research and practice prevail. These overall trends may imply that practitioners base their decisions on personal experience rather than on evidence-based knowledge or expertise acquired through evidence-grounded applications. Results suggest that future research should focus on closing the gap by evaluating how academics impart the knowledge and how practitioners apply that knowledge.

چکیده فارسی
تمرین مدیریت خوب فرض می شود محصول یک پایگاه دانش خوب و کاربرد آن، حداقل در مدیریت منابع انسانی (HRM) است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان مداخله مدیران از روشهای مدیریت منابع انسانی است که به موجب شواهد تحقیقاتی، بر خلاف اعتقاداتی که شواهد پژوهش بسیار ناچیز است، احتمال بیشتری دارد. علاوه بر این، آن را ارزیابی توضیحات شرکت کنندگان در مورد اتخاذ شیوه های HR است. این مطالعه در سه کشور در حال توسعه اروپا (اتحادیه اروپا) (لهستان، کرواسی و مالت) انجام شد. یک رویکرد ترکیبی با استفاده از یک پرسشنامه مبتنی بر وب بر پایه یک نمونه هدفمند از 300 شرکت کننده استخدام شده در موقعیتهای مدیریتی و مستقیما در مدیریت افراد (مطالعه 1) اتخاذ شد و سپس 20 مصاحبه عمیق با شرکت کنندگان مشابه (مطالعه 2). مطالعه ما نشان می دهد که مدیران همیشه به طور کامل از شواهد تحقیقاتی مرتبط با شیوه های خاص HR درک می کنند. شرکت کنندگان بیشتر به علت محدودیت زمانی، عدم دسترسی و عدم توانایی برای ارزیابی شواهد، به اطلاعات مورد نیاز برای برنامه های کاربردی از طریق منابع محبوب دسترسی پیدا می کنند، به غیر از موارد قابل اطمینان. در حالی که از نقش تئوری قدردانی می کنند، جهش از نظر به کاربرد آسان و یا ساده نیست، اظهار نظر می کند که شکاف های زیادی بین تحقیق و عمل وجود دارد. این روند کلی ممکن است به این معنا باشد که شرکت کنندگان تصمیمات خود را بر روی تجربه شخصی بر اساس دانش یا تخصص مبتنی بر شواهد به دست آمده از برنامه های مبتنی بر شواهد پایه گذاری می کنند. نتایج نشان می دهد که تحقیقات آینده باید بر روی پرکردن شکاف با ارزیابی چگونگی دانش آکادمیک و چگونگی اعمال این دانش ها تمرکز کنند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 23,000