بررسی سرمایه اجتماعی و یادگیری بررسی سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و انتقال دانش در صنایع فرهنگی و خلاق تمرینسازمانی در انتقال دانش در صنایع فرهنگی و خلاق تمرین

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
81
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social capital Organizational learning Absorptive capability Knowledge transfer
کلمات کلیدی :
سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، توانایی جذب، انتقال دانش
عنوان فارسی :

بررسی سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و انتقال دانش در صنایع فرهنگی و خلاق تمرین

عنوان انگلیسی :

Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301917
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 81

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social capital Organizational learning Absorptive capability Knowledge transfer

کلمات کلیدی : سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، توانایی جذب، انتقال دانش

عنوان فارسی : بررسی سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و انتقال دانش در صنایع فرهنگی و خلاق تمرین

عنوان انگلیسی : Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717301917چکیده انگلیسی
With the increasing growth of the tourism market, cultural and creative industries are being flooded with new attractions and cultural routes and are providing significant benefits for social and economic development. This study used a multiple mediation examination process to investigate the relationships between social capital, organizational learning and knowledge transfer. Findings from the archival data of 432 Taiwanese cultural and creative firms indicate that organizational learning (e.g., exploitative learning and explorative learning) is the critical mechanism linking the relationship between social capital and knowledge transfer. More importantly, this study also presents a view of absorptive capability as a moderator and offers evidence that qualities such as capabilities can lead to effective knowledge transfer when cultural and creative firms have a higher level of organizational learning intention. Using single and multiple perspectives of constructs and conduct, our version of the mediation-moderation model is more complex than prior tourism or management studies have shown.

چکیده فارسی
با رشد روزافزون بازار گردشگری، صنایع فرهنگی و خلاق با جاذبه های جدید و مسیرهای فرهنگی روبرو می شوند و منافع قابل توجهی را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی فراهم می کنند. این مطالعه با استفاده از یک فرایند معاینه چند گانه برای بررسی روابط سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی و انتقال دانش انجام شده است. یافته های داده های بایگانی 432 شرکت فرهنگی و خلاق تایوانی نشان می دهد که یادگیری سازمانی (مثلا یادگیری استثمارگرانه و یادگیری اکتشافی) مکانیسم انتقادی است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و انتقال دانش را مرتبط می کند. مهمتر از همه، این مطالعه همچنین یک دیدگاه از قابلیت جذب را به عنوان یک نظارت کننده ارائه می دهد و شواهدی ارائه می دهد که ویژگی هایی مانند قابلیت ها می تواند به انتقال دانش موثر منجر شود، زمانی که شرکت های فرهنگی و خلاق دارای سطح بالاتری از اهداف یادگیری سازمانی هستند. استفاده از دیدگاههای تک و چندگانه ساختارها و رفتارها، نسخه ما از مدل میانجیگری-تعدیل پیچیده تر از مطالعات قبلی گردشگری یا مدیریت است.

موضوعات مقاله