بررسی تأثیر مسئولیت زیست محیطی مگاپروژه در رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست: یک دیدگاه هویت اجتماعی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Megaproject Environmental responsibility Organizational citizenship behaviors for the environment Environmental commitment Social identity theory
کلمات کلیدی :
مگاپروژه ، مسئولیت زیست محیطی، رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست، تعهد محیط زیست، نظریه هویت اجتماعی
عنوان فارسی :

بررسی تأثیر مسئولیت زیست محیطی مگاپروژه در رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست: یک دیدگاه هویت اجتماعی

عنوان انگلیسی :

Exploring the impact of megaproject environmental responsibility on organizational citizenship behaviors for the environment: A social identity perspective

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317305033
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Megaproject Environmental responsibility Organizational citizenship behaviors for the environment Environmental commitment Social identity theory

کلمات کلیدی : مگاپروژه ، مسئولیت زیست محیطی، رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست، تعهد محیط زیست، نظریه هویت اجتماعی

عنوان فارسی : بررسی تأثیر مسئولیت زیست محیطی مگاپروژه در رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست: یک دیدگاه هویت اجتماعی

عنوان انگلیسی : Exploring the impact of megaproject environmental responsibility on organizational citizenship behaviors for the environment: A social identity perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317305033چکیده انگلیسی
The importance of organizational citizenship behaviors for the environment (OCBEs) has been clearly established in the environmental literature. However, the OCBEs construct has rarely been examined in the specific and increasingly important realm of megaproject environmental responsibility (MER). To fill this gap, this paper presents an individual-level analysis that explores the impact of project participants' perceptions of MER practices on their environmental commitment and OCBEs. The results show that project participants' perceptions of MER practices directed toward internal stakeholders (i.e., stakeholders linked by project contracts) are positively related to their OCBEs. This relationship is partially mediated by the environmental commitment of project participants. Conversely, project participants' perceptions of MER practices directed toward external stakeholders (i.e., the local community and general public) have only an insignificant impact on their OCBEs. These findings provide new insights for managing MER practices to stimulate the emergence of OCBEs and thereby improve environmental performance.

چکیده فارسی
اهمیت رفتار شهروندی سازمانی برای محیط زیست (OCBE) در مطالعات محیط زیست به وضوح مشخص شده است. با این حال، ساخت OCBEs به ندرت در قلمرو خاص و به طور فزاینده مهم مسئولیت زیست محیطی مگاپروژه(MER) مورد بررسی قرار گرفته است. برای پرکردن این شکاف، این مقاله تحلیل انحصاری را ارائه می دهد که به بررسی تأثیر نظرات متقاضیان پروژه در مورد تعهدات زیست محیطی و OCBE می پردازد. نتایج نشان می دهد که تصور کنندگان شرکت کنندگان در مورد اقدامات MER به سمت سهامداران داخلی (یعنی سهامداران مرتبط با قراردادهای پروژه) با OCBE های خود رابطه مثبت دارند. این رابطه تا حدی با تعهد زیست محیطی شرکت کنندگان پروژه مواجه شده است. برعکس، نظرات شرکت کنندگان در پروژه های MER که به سمت ذینفعان خارجی (به عنوان مثال، جامعه محلی و عموم مردم) در معرض تاثیرات ناچیزی بر OCBE خود دارند. این یافته ها بینش جدیدی برای مدیریت عملیات MER برای تحریک ظهور OCBE ها و در نتیجه بهبود عملکرد محیطی را فراهم می کند.

موضوعات مقاله