بررسی استراتژی های نوآوری شرکت های تازه تاسیس : سرمایه سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه گذاری بر روی استراتژی اتحادیه نوآوری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
84
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Alliance formation Innovation Corporate venture capital Venture capital Founder influence
کلمات کلیدی :
شکل گیری اتحاد، نوآوری، سرمایه گذاری شرکت، سرمایه ریسک، نفوذ موسس
عنوان فارسی :

بررسی استراتژی های نوآوری شرکت های تازه تاسیس : سرمایه سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه گذاری بر روی استراتژی اتحادیه نوآوری

عنوان انگلیسی :

Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on alliance innovation strategy

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316306063
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.10.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 84

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Alliance formation Innovation Corporate venture capital Venture capital Founder influence

کلمات کلیدی : شکل گیری اتحاد، نوآوری، سرمایه گذاری شرکت، سرمایه ریسک، نفوذ موسس

عنوان فارسی : بررسی استراتژی های نوآوری شرکت های تازه تاسیس : سرمایه سرمایه گذاری شرکت ها و سرمایه گذاری بر روی استراتژی اتحادیه نوآوری

عنوان انگلیسی : Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on alliance innovation strategy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316306063چکیده انگلیسی
We investigate how governance structure and power influence alliance exploration strategy. Adopting a real options perspective and the agency view, we suggest that innovation strategies differ based on the firm's governance authority. We find that the motivations of corporate venture capitalist firms, venture capitalists, and firm founders may have an impact on the formation of exploratory alliances among adolescent firms. Using a sample of 122 adolescent firms, we examine the influence that governance structure has on the firm's alliance portfolio and innovation potential. While the influence of corporate venture capitalist firms alone do affect alliance formation strategy, corporate venture-backed firms with founders having high influence (knowledge or ownership in the firm) are more likely to form innovation-focused alliances. In contrast, venture capitalist-backed firms tend to avoid innovation-focused alliances, preferring more exploitive ones, even when founders have high influence within the firm.

چکیده فارسی
ما بررسی می کنیم که چگونه ساختار و قدرت حکمرانی بر استراتژی کشف ائتلاف تاثیر می گذارد. در تصویب یک دیدگاه گزینه های واقعی و دیدگاه آژانس، ما پیشنهاد می کنیم که استراتژی های نوآوری بر اساس اقتدار حکومتی شرکت متفاوت است. دریافتیم که انگیزه های سرمایه داری سرمایه گذاران شرکتی، سرمایه گذاری و بنیانگذاران شرکت ممکن است بر تشکیل اتحادهای اکتشافی در میان شرکت های جدید تاثیر بگذارد. با استفاده از نمونه ای از 122 شرکت جوان، ما تاثیر ساختار حکومت بر نمونه های اتحادیه شرکت و پتانسیل نوآوری را بررسی می کنیم. در حالی که تأثیر شرکت های سرمایه دار تنها بر روی استراتژی تشکیل اتحادی تاثیر می گذارد، بنگاه های سرمایه گذاری شرکت های دارای بنیانگذاران دارای نفوذ بالا (دانش یا مالکیت در شرکت) احتمال بیشتری برای تشکیل اتحادیه های مبتنی بر نوآوری دارند. در مقابل، شرکت هایی که تحت حمایت سرمایه داری قرار می گیرند، تمایل دارند که از ائتلاف متمرکز بر نوآوری جلوگیری کنند، حتی زمانی که بنگاه ها نفوذ زیادی درون شرکت دارند ، گرچه ترجیح داده اند که بیشتر بهره برداری شوند.

موضوعات مقاله