بررسی و مدیریت پارادوکس”نوآوری از طریق برون سپاری”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
85
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Outsourcing Innovation Paradox
کلمات کلیدی :
برون سپاری، نوآوری، پارادوکس
عنوان فارسی :

بررسی و مدیریت پارادوکس"نوآوری از طریق برون سپاری"

عنوان انگلیسی :

Exploring and managing the “innovation through outsourcing” paradox

ژورنال :
The Journal of Strategic Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868715000517
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jsis.2015.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 85

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Outsourcing Innovation Paradox

کلمات کلیدی : برون سپاری، نوآوری، پارادوکس

عنوان فارسی : بررسی و مدیریت پارادوکس"نوآوری از طریق برون سپاری"

عنوان انگلیسی : Exploring and managing the “innovation through outsourcing” paradox

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868715000517چکیده انگلیسی
This paper identifies the conditions that create a paradox when firms try to obtain innovation using outsourcing contracts. While outsourcing can be a way to obtain new ideas from business partners, most of the guidelines related to good contract management seem to deter innovative behavior. Managers trying to innovate using outsourcing are therefore facing two opposing sets of constraints, and have to manage both at the same time. In this paper, the nature of the “innovation through outsourcing” paradox is discussed in terms of the tensions between a contractual view of outsourcing and an innovation view of outsourcing, along with their associated reinforcing cycles. The paper outlines four mechanisms that are essentially self-correcting cycles. They include: 1) dual formal reviews; 2) matching governance with level of innovation focus; 3) dynamic decision-making/“extreme contracting”; and 4) ambidextrous organization. These can enable managers to deal with this paradox and obtain innovation from outsourcing arrangements in a successful manner. Complexities involved in implementing these mechanisms are discussed and some avenues for future research are offered.

چکیده فارسی
این مقاله شرایطی را ایجاد می کند که پارادوکس را ایجاد می کنند زمانی که شرکت ها سعی می کنند نوآوری را با استفاده از قراردادهای برون سپاری به دست آورند. در حالی که برون سپاری می تواند راهی برای به دست آوردن ایده های جدید از شرکای تجاری باشد، اکثر رهنمودهای مربوط به مدیریت قرارداد خوب به نظر می رسد که از رفتار نوآورانه جلوگیری کنند. بنابراين مديران سعي در ايجاد نوآوري با استفاده از برون سپاري دارند و در نتيجه با دو مجموعه مخالف محدوديت مواجه هستند و بايد هم در همان زمان مديريت شوند. در این مقاله، ماهیت "پارادوکس نوآوری از طریق برون سپاری" از لحاظ تنش بین دیدگاه قراردادی از برون سپاری و دیدگاه نوآورانه برون سپاری، همراه با چرخه های تقویت آن بحث شده است. این مقاله چهار مکانیسم را مشخص می کند که اساسا چرخه های اصلاح کننده خود هستند. آنها عبارتند از: 1) بررسی دوگانه رسمی؛ 2) تطبیق حکومت با سطح تمرکز نوآوری؛ 3) تصمیم گیری پویا / "قرارداد افراطی"؛ و 4) سازمان ماهر . این می تواند مدیران را قادر به مقابله با این پارادوکس و نوآوری از قراردادهای برون سپاری به نحوی موفق به دست بیاورد. پیچیدگی های درگیر در اجرای این مکانیسم ها مورد بحث قرار می گیرد و برخی از راه هایی برای تحقیقات آینده ارائه می شود.

موضوعات مقاله