اثر تجربه صادرات و استراتژی محدوده بازار بر عملکرد صادرات: شواهدی از لهستان

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Emerging economy Export experience Export marketing strategy Export performance Inverted S-shaped relationship
کلمات کلیدی :
اقتصاد نوظهور، تجربه صادرات، استراتژی بازاریابی صادراتی، صادرات، رابطه S-شکل معکوس
عنوان فارسی :

اثر تجربه صادرات و استراتژی محدوده بازار بر عملکرد صادرات: شواهدی از لهستان

عنوان انگلیسی :

Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland

ژورنال :
International Business Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593115000293
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.02.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Emerging economy Export experience Export marketing strategy Export performance Inverted S-shaped relationship

کلمات کلیدی : اقتصاد نوظهور، تجربه صادرات، استراتژی بازاریابی صادراتی، صادرات، رابطه S-شکل معکوس

عنوان فارسی : اثر تجربه صادرات و استراتژی محدوده بازار بر عملکرد صادرات: شواهدی از لهستان

عنوان انگلیسی : Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593115000293چکیده انگلیسی
This study examines the impact of internationalization experience and market scope strategy on the export performance of firms operating in Poland. This study uses data from 2003 to 2010, an eight-year period that includes the country's accession into the European Union in 2004. Several important findings are revealed by the research. First, a firm's export experience and performance have an inverted S-shaped relationship, i.e., performance is increasing at low and high levels but decreasing at moderate levels of experience. Second, the relationship between the growth of the number of export countries and export performance is initially positive, but becomes negative over time. Third, over time the growth of a firm's share of the main export market is found to be negatively related to export performance. Revealing the dynamism of these relationships through a longitudinal approach is of theoretical and practical importance to scholars, practitioners and governments of other emerging economies that are considering joining similar trade organizations/agreements.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی تاثیر تجربه بین المللی شدن و استراتژی محدوده بازار بر عملکرد صادرات شرکت های فعال در لهستان می پردازد. این مطالعه با استفاده از داده های سال های 2003 تا 2010، یک دوره هشت ساله است که شامل ورود کشور به اتحادیه اروپا در سال 2004 می شود. چندین یافته مهم در تحقیق نشان داده شده است. اولا، تجارب و عملکرد صادراتی شرکت یک رابطه S شکل را معکوس می کند، یعنی عملکرد در سطح پایین و بالا افزایش می یابد، اما در سطح متوسطی از تجربه کاهش می یابد. دوم، رابطه بین رشد تعداد صادرات کشورها و عملکرد صادرات در ابتدا مثبت است، اما در طول زمان منفی می شود. سوم، در طول زمان، رشد سهم شرکت در بازار صادرات اصلی، به طور منفی با عملکرد صادرات ارتباط دارد. تشخیص پویایی این روابط از طریق یک رویکرد طولی از اهمیت تئوری و عملی برای دانشمندان، شرکت کنندگان و دیگر دولت های اقتصادهای نوظهور است که در نظر داشتن پیوستن به سازمانهای تجاری / موافقتنامه های مشابه هستند.

موضوعات مقاله