مسئولیت تأیید کننده: تأثیر ابعاد سازمانی بر جمع آوری WEEE از خانوارها

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable supply chain management Extended producer responsibility E-waste Resource efficiency Environmental policy
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین پایدار، مسئولیت تولید قابل تعمیم، مسئولیت زیست محیطی، ضایعات - الکترونیکی، بهره وری منابع، سیاست زیست محیطی
عنوان فارسی :

مسئولیت تأیید کننده: تأثیر ابعاد سازمانی بر جمع آوری WEEE از خانوارها

عنوان انگلیسی :

Extended producer responsibility: The impact of organizational dimensions on WEEE collection from households

ژورنال :
Waste Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16306158
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.10.046
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable supply chain management Extended producer responsibility E-waste Resource efficiency Environmental policy

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین پایدار، مسئولیت تولید قابل تعمیم، مسئولیت زیست محیطی، ضایعات - الکترونیکی، بهره وری منابع، سیاست زیست محیطی

عنوان فارسی : مسئولیت تأیید کننده: تأثیر ابعاد سازمانی بر جمع آوری WEEE از خانوارها

عنوان انگلیسی : Extended producer responsibility: The impact of organizational dimensions on WEEE collection from households

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X16306158چکیده انگلیسی
Extended Producer Responsibility (EPR) has been the backbone of product life cycle management in Europe since the 2000s. Unfortunately, EPR implementation has multiple impacts on the supply chain and, thus, its consequences are not always easily manageable. Although several studies have explored various examples within the EU, the determinants of the effectiveness of EPR management are still not fully understood. This research seeks to bridge this gap by making use of quantitative analyses to investigate how key issues related to: WEEE Directive transposition and organizational settings adopted by each Member State, influenced the results achieved in those Member States in terms of collection from households. In details, a latent class analysis (LCA) has been used to analyse different EPR management strategies based on the policy set, the supply chain structure, and the performance of the household collection of electronic waste. Results highlight the strong connection between allocation of responsibility and organizational model adopted in Member States and performance related to small households equipment’s. Conclusions shows the need for stronger coordination of EPR and waste policies in order to achieve adequate levels of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) collection, the need of a clear delineation of the responsibilities of each subject of the supply chain and also the importance of “clearing houses” in moderating the impacts of short-sighted competition between collective schemes.

چکیده فارسی
مسئولیت تولید گسترده (EPR) از سال 2000 ستون مدیریت چرخه محصول در اروپا بوده است. متاسفانه، اجرای EPR تاثير چندگانه بر زنجيره عرضه دارد و در نتيجه عواقب آن هميشه به راحتي قابل کنترل نيست. گرچه چندین مطالعه در مورد نمونه های مختلف در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است، عوامل موثر در مدیریت EPR هنوز کاملا درک نشده اند. این تحقیق به دنبال این خلا با استفاده از تجزیه و تحلیل های کمی برای بررسی چگونگی مسائل کلیدی مربوط به: انتقال سازمانی دستورالعمل های WEEE و تنظیمات سازمانی که توسط هر یک از کشورهای عضو تصویب شده است، تحت تاثیر نتایج حاصل از این کشورها در جمع آوری از خانوارها قرار دارد. در جزئیات، تجزیه و تحلیل طبقه پنهان (LCA) برای تجزیه و تحلیل استراتژی های مختلف مدیریت EPR بر اساس مجموعه سیاست، ساختار زنجیره تامین و عملکرد مجموعه خانگی زباله های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط قوی بین تخصیص مسئولیت و مدل سازمانی در کشورهای عضو و عملکرد مربوط به تجهیزات خانگی خانوارها مشخص شده است. نتیجه گیری نشان می دهد که نیاز به هماهنگی قوی تر با سیاست های EPR و سیاست های زباله برای دستیابی به سطح کیفی تجهیزات WEEE و ضایعات ، نیاز به برنامه مشخص از مسئولیت های هر موضوع زنجیره تامین و همچنین اهمیت "پاکسازی خانه ها" در تعدیل تأثیرات رقابت کوتاه بین طرح های جمعی دارد .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000