عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D R&D investment Resource-based view Decision factors
کلمات کلیدی :
تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دیدگاه مبتنی بر منابع، عوامل تصمیم گیری
عنوان فارسی :

عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت

عنوان انگلیسی :

Factors affecting firm's R&D investment decisions

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003920
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.038
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D R&D investment Resource-based view Decision factors

کلمات کلیدی : تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دیدگاه مبتنی بر منابع، عوامل تصمیم گیری

عنوان فارسی : عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت

عنوان انگلیسی : Factors affecting firm's R&D investment decisions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003920چکیده انگلیسی
This study investigates the decision factors regarding R&D investment activities. The subjects in this empirical study are from the countries of Taiwan, Japan, and Korea, which are all similar in the level of regional economic development and technology manufacturing. The research samples consist of the financial statements of public companies or OTC manufacturing companies trading in the above three countries, which are from the database of Compustat and TEJ. Through a literature review, this study focuses on a discussion of seven major factors that influence the decision making underlying the R&D investment process along with treating R&D investment behavior as a function of internal resources, such as financial, tangible and intangible resources. The main objectives of this study are to understand the R&D investment strategies of the three countries, to focus on specific internal strategic resources that explore the firms' R&D investment behavior, and to provide results to determine whether company size and intangible resources (such as goodwill, patents, and human and business resources) are important factors that affect the overall decision-making process of investing in R&D activities. The findings of this paper can serve as a valuable reference in academic research and the strategic thinking behind sustainable businesses.

چکیده فارسی
این مطالعه عوامل تصمیم گیری در فعالیت های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد. موضوعات در این مطالعه تجربی از کشورهای تایوان، ژاپن و کره است که همگی در سطح توسعه اقتصادی منطقه ای و تولید تکنولوژی مشابه هستند. نمونه های تحقیق شامل گزارش های مالی شرکت های دولتی یا شرکت های تولیدی OTC در سه کشور فوق می باشند که از پایگاه داده Compast و TEJ می باشند. از طریق بررسی ادبیات، این مطالعه بر روی بحث در مورد هفت عامل عمده تاثیر می گذارد که تصمیم گیری در زمینه فرایند سرمایه گذاری تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد و همچنین رفتار سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به عنوان عملکرد منابع داخلی، مانند منابع مالی، ملموس و نامحسوس. اهداف اصلی این مطالعه، شناخت استراتژی های سرمایه گذاری تحقیق و توسعه سه کشور برای تمرکز بر منابع خاص استراتژیک داخلی است که رفتار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت را بررسی می کنند و نتایج را برای تعیین اینکه آیا اندازه شرکت و منابع نامشهود (مانند حسن نیت ، اختراعات و منابع انسانی و تجاری) عوامل مهمی هستند که بر روند تصمیم گیری کلی سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه اثر می گذارند. یافته های این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع ارزشمند در تحقیقات علمی و تفکر استراتژیک پشت کسب و کارهای پایدار باشد.

موضوعات مقاله